Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 7. TVITOVANjE PODATAKA SA TEMPERATURNIH SENZORA U PAMETNOJ KUĆI

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati sistem za tvitovanje podataka sa temperaturnih senzora u pametnoj kući korišćenjem Raspberry Pi mikroračunara. Cilj je postaviti status na Tviteru sa trenutnom temperaturom.
Potrebno je DS-18B20+ senzor implementirati u okviru pametne kuće. Senzor treba da očitava spoljnu temperaturu, pa ga je neophodno postaviti na zid kuće. Raspberry Pi mikrokontroler treba postaviti unutar kuće, kako ne bi bio pod uticajem spoljašnje sredine i kako bi se jednostavnije obezbedilo napajanje uređaja. Pametni uređaj treba da radi na sledeći način: treba omogućiti prikaz trenutne temperature i zatim objaviti status sa informacijom o trenutnoj temperaturi na Tviteru.
Potrebno je:

  •  Grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  •  Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  •  Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  •  Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazan je pametan sistem rasvete u pametnoj kući.

 

Slika 1 Prikaz pametne kuće i pozicije senzora i Raspberry Pi mikroračunara
Slika 1 Prikaz pametne kuće i pozicije senzora i Raspberry Pi mikroračunara

Za realizaciju rešenja koristiti: