Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Master rad

Završni master rad donosi 18 ESPB poena. Odbranom završnog master rada student master studija Elektronsko poslovanje stiče zvanje Diplomirani inženjer – Master za organizacione nauke.

Procedura odbrane završnog rada data je grafički na sledećoj slici:

Procedura izrade master rada

Master studije - faze i procedura

Ovo uputstvo daje pregled procedure za prijavu, izradu i odbranu završnog rada na diplomskim akademskim studijama. Ovaj dokument treba koristiti u kombinaciji sa uputstvima za prijavu, izradu i odbranu završnog rada datim na sajtu Službe za diplomske akademske studije FON-a. Više detalja o ovim procesima, videti na sajtu Master službe.

Teme za master radove

Teme za master radove obuhvataju sledeće oblasti:

 • Primena JavaScript frejmvorka u razvoju veb aplikacija
 • Primena JavaScript biblioteka za vizuelizaciju podataka na vebu
 • Primena PHP frejmvorka u razvoju veb aplikacija
 • Wearable computing u elektronskom poslovanju
 • Social commerce
 • Primena context-aware computing-a u e-poslovanju
 • Distribuirano procesiranje velikih količina podataka
 • Softverski definisane mreže
 • Primena Internet of things u e-poslovanju
 • Primena Internet of things u e-zdravstvu
 • Primena Big data u sveprisutnom računarstvu
 • Pametne mreže
 • Otkrivanje znanja u velikim količinama podataka
 • Mobile cloud computing
 • Internet inteligentnih uređaja u akademskom okruženju
 • Crowdsourcing u obrazovanju