Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Elab Moodle

Katedra za Elektronsko poslovanje u izvođenju nastave koristi Moodle sistem za upravljanje učenjem kao ključnu komponentu za primenu koncepta Blended learning-a, tj. kombinovanje tradicionalnog i učenja na daljinu. Moodle portalu Katedre se može pristupiti na adresi http://moodle.elab.fon.bg.ac.rs/. Studentima koji  prvi put pohađaju neki od predmeta Katedre se preporučuje čitanje uputstva za korišćenje Moodle LMS-a.

Moodle - Katedra za elektronsko poslovanje

Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) je open-source sistem za upravljanje procesom učenja koji obuhvata niz aktivnosti kao što su forumi, čet, kvizovi, wiki, radionice, itd. Primenom Moodle-a, studentima je obezbeđena centralna tačka za pristup nastavnim materijalima, interakciju sa nastavnicima i drugim studentima, predavanje domaćih zadataka, polaganje testova, i druge aktivnosti.

Moodle u naučno-istraživačkom radu Katedre za elektronsko poslovnaje

Osim toga što predstavlja osnovni element infrastrukture za rad studenata i nastavnika na Katedri za elektronsko poslovanje, Moodle sistem za upravljanje učenjem je takođe korišćen i kao osnov za izvođenje niza naučnih istraživanja u domenu elektronskog obrazovanja, mobilnog obrazovanja, adaptivnog učenja i učenja kroz igru, kao i osnov za studentske završne radove.

Semantičko obogaćivanje i vizuelizacija
Semantičko obogaćivanje i vizuelizacija

Semantički veb pruža mogućnosti za korišćenje različitih izvora informacija na jednostavan način. Masivne količine informacija zahtevaju nove metode prikaza i interakcije. Vizuelne metode, grafovi i stabla omogućavaju jednostavan fokus na tematiku, kao i apstrahovanje detalja. U okviru istraživanja Katedre za elektronsko poslovanje razvijen je modul za Moodle LMS koji omogućava semantičko obogaćivanje edukativnih materijala, njihovo povezivanje sa spoljnim izvorima, kao i efektivnu vizuelizaciju hijerarhije i veza između materijala, lekcija i oblasti izučavanja.

Učenje kroz igru i društvene mreže
Učenje kroz igru i društvene mreže

Jedan od modernih trendova u obrazovanju je koncentrisanje na metode motivisanja studenata. Jedan pristup tome je primena koncepata edutainmenta, odnosno učenja kroz igru. Sa ciljem približavanja edukativnih materijala studentima, na Katedri za elektronsko poslovanje je testirana integracija Moodle-a i društvenih mreža u obliku edukativne Facebook igre “Elab game”. Pored edutainmenta, na Katedri se istražuju i druge metode korišćenja društvenih mreža u obrazovanju sa ciljem prilagođavanja edukativnih materijala na Moodle kursevima interesovanjima studenata.

Mobilno učenje i Moodle
Mobilno učenje i Moodle

Mobilno učenje uopšte i njegova integracija sa Moodle sistemom za učenje su jedan od značajnijih predmeta istraživanja Katedre za elektronsko poslovanje. Integracija Moodle-a i mobilnog učenja su isprobani još pre široke rasprostranjenosti pametnih telefona, kroz primenu prvih oblika mobilne web konektivnosti, a kasnija istraživanja iskorišćavaju daleko naprednije mogućnosti Android platforme. Najznačajniji radovi Katedre iz ove oblasti su objavljeni u časopisima British Journal of Educational Technology i Multimedia Tools and Applications.

Adaptivnost u Moodle LMS kursevima
Adaptivnost u Moodle LMS kursevima

Cilj istraživanja je bilo poboljšanje postojećeg sistema za upravljanje učenjem kako bi se obezbedila adaptivnost u raspoloživim kursevima. Identifikovane su karakteristične grupe studenata prema njihovom pristupu učenju, a zatim su studenti razvrstani u grupe kojima su obezbeđni prilagođeni kursevi. Studenti koji su koristili adaptirane materijale su pokazali veće interesovanje i bolje rezultate na kraju semestra. Rezultati istraživanja su objavljeni u vrhunskom međunarodnom časopisu Educational Technology & Society.