Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Računarska simulacija – praktikum

Računarska simulacija – praktikum

Božidar Radenković, Milorad Stanojević, Marijana Despotović Zrakić, Zorica Bogdanović, Marko Đogatović, Dušan Barać, Aleksandra Labus

ISBN: 978-86-7680-399-6

Praktikum iz Računarske simulacije rezultat je višegodišnjeg držanja nastave iz više predmeta koji pokrivaju oblast kontinualne i diskretno-stohastičke simulacije na Fakultetu organizacionih nauka i Saobraćajnom fakultetu. Ova publikacija na praktičan način približava čitaocu teorijsko gradivo koje je prezentovano u udžbeniku Računarska simulacija. U praktikumu je dat sveobuhvatan opis dva simulaciona jezika, kao i veliki broj primera rešenih korišćenjem tih jezika.
Praktikum je prevashodno namenjen studentima Fakulteta organizacionih nauka koji slušaju predmete: Simulacija i simulacioni jezici i Virtualna realnosti i računarska simulacija kao i Saobraćajnog fakulteta koji slušaju predmete: Računarska simulacija, Upravljanje sistemima i Modeliranje, simulacija i animacija. Takođe, praktikum mogu da koriste i svi oni koji žele da se na praktičan način upoznaju sa simulacionom metodologijom i da steknu osnove za korišćenje simulacionih jezika i alata.
Simulacija se zasniva na eksperimentisanju nad modelima realnih sistema. Može da bude od velike važnosti i da pruži značajan uvid u ranim fazama razvoja projekta ili da se po završetku projekta koristi za testiranje i fino podešavanje realizovanog sistema. Simulacija sistema, primenom računara, može obuhvatati modele opisane kontinualnim promenljivama ili diskretno-stohastičkim promenama stanja. Kontinualna simulacija se primenjuje na sisteme opisane integro-diferencijalnim i algebarskim jednačinama. Takav način opisivanja dinamičkih svojstava primenljiv je na mnogobrojne tehničke sisteme, kao i na probleme u fizici, ekonomiji, biologiji itd. Kada je u pitanju diskretno-stohastička simulacija, sistemi koje ona opisuje su po svojoj prirodi dinamični, ali se u ovom slučaju događaji koji menjaju stanja sistema odigravaju u diskretnim vremenskim trenucima najčešće dobijenim na osnovu odgovarajućih raspodela verovatnoća. Diskretno-stohastička simulacija se koristi modeliranje složenih sistema masovnog opsluživanja poput proizvodnih i uslužnih sistema, lanaca snabdevanja, svih vidova saobraćaja, računarskih sistema i komunikacionih mreža.
Danas postoji veliki broj jezika i softverskih alata namenjenih kontinualnoj i diskretno-stohastičkoj simulaciji. Osnovni koncepti i načini korišćenja tih jezika i alata, bez obzira da li se radi o komercijalnim ili besplatnim softverima u osnovi su veoma slični. Zadaci u praktikumu realizovani su korišćenjem CSMP/FON i GPSS/FON jezika koji se godinama unazad razvijaju na Fakultetu organizacionih nauka. Oba programa su zasnovana na već etabliranim simulacionim jezicima koji su ustanovili principe na kojima funkcioniše većina novijih softvera namenjenix kontinualnoj ili diskretno-stohastičkoj simulaciji.
Osnovni cilj ovog praktikuma je da studentima obezbedi razumevanje i olakša korišćenje jezika i alata za modeliranje i analizu kontinualnih i diskretnih-stohastičkih procesa, kao i da obezbedi materijal za vežbanje i polaganje ispita iz predmeta kojima je ova publikacija namenjena.
Praktikum iz računarske simulacije se sastoji iz dva dela. U prvom delu koji se odnosi na kontinualnu simulaciju dat je detaljan pregled simulacionog jezika CSMP kao i veliki broj rešenih primera. Na kraju prvog dela dat je jedan broj nerešenih zadataka namenjenih studentima za samostalno vežbanje. Drugi deo zbirke se odnosi na diskretnu-stohastičku simulaciju i u njemu je detaljano opisan simulacioni jezik GPSS/FON i dat veliki broj primera iz različitih oblasti.
Autori se zahvaljuju brojnim studentima Fakulteta organizacionih nauka i Sabraćajnog fakulteta koji su svojim seminarskim, završnim. master i doktorskim radovima doprineli kvalitetu i izgledu ovog praktikuma.
Sve sugestije u vezi sa izloženim gradivom su dobrodošle.
Autori