Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Centar za internet inteligentnih uređaja

Internet inteligentnih uređaja (eng. Internet of things – IoT) je trenutno jedna od najaktuelnijih oblasti informacionih tehnologija. Podrazumeva automatizaciju fizičkih okruženja povezivanjem uređaja na Internet. Internet inteligentnih uređaja se može primeniti u domenima poslovanja, obrazovanja, zdravstva, saobraćaja, elektroprivrede, industrije, poljoprivrede, robotike, i drugim. IoT tehnologije omogućuju razvoj pametnih okruženja kao što su: pametni gradovi, pametne kuće, pametna obrazovna okruženja, pametan saobraćaj, itd. Cilj razvoja pametnih okruženja i primene Interneta inteligentnih uređaja u određenim domenima je poboljšanje načina života, jednostavnije obavljanje svakodnevnih aktivnosti, mogućnosti praćenja zdravstvenog stanja pacijenata i građana na udaljenim lokacijama, smanjenje gužve u saobraćaju, smanjenje potrošnje goriva, smanjenje troškova električne energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, očuvanje životne sredine, poboljšanje rada državne uprave, unapređenje načina realizacije nastavnih aktivnosti, itd. Razvoj pametnih okruženja podrazumeva postojanje hardverskih (mikroračunari, mikrokontroleri, senzori, aktuatori, mrežne komponente) i softverskih komponenti (razvojna okruženja, operativni sistemi za inteligentne uređaje, softver za upravljanje pametnim okruženjem) Interneta inteligentnih uređaja. Tehnologije neophodne za razvoj Interneta inteligentnih uređaja su: računarske mreže i protokoli, senzorske mreže, M2M komunikacija, mobilne tehnologije, cloud computing i big data.

Aktivnosti centra

Rad IoT Centra obuhvata veći broj aktivnosti podeljenih u nekoliko međusobno povezanih celina:

Naučno-istraživački rad

 • Organizacija i realizacija naučnih istraživanja: u okviru centra se osmišljavaju i realizuju istraživanja u vezi sa razvojem IoT infrastrukture i primenom u različitim oblastima, kao što su poslovanje, obrazovanje, zdravstvo, energetika, i druge.
 • Izradu i izdavanje naučne literature: osnovni cilj je da rezultati Centra budu dostupni široj javnosti. Aktivnosti u ovom segmentu obuhvataju pripremu i objavljivanje: monografija, stručnih publikacija, radova u časopisima i na konferencijama. Jedna od aktivnosti će biti i pokretanje časopisa za oblast IoT. Posebna pažnja je posvećena unapređenju naučne literature iz oblasti Interneta inteligentnih uređaja na srpskom jeziku.
 • Priprema naučno-istraživačkih projekata u oblasti IoT u okviru domaćih i međunarodnih programa: podrazumeva konkurisanje i učešće FON-a na različitim projektima koji obuhvataju primenu IoT, kao što su Horizon 2020, Projekti finansirani od investicionih fondova, EU i sl.
 • Povezivanje sa naučno-istraživačkim institucijama, organizacijama i preduzećima: s obzirom na aktuelnost i značaj IoT sve veći broj naučno-istraživačkih institucija se bavi proučavanjem ove oblasti i različitim aspektima primene. Postoji veliki prostor i potencijal za povezivanje sa eminentnim svetskim univerzitetima kroz zajedničke projekte, kurseve, obrazovne programe, razmenu istraživača i studenata i sl.
 • Učešće u radnim grupama za standardizaciju u oblasti IoT: pitanje standarda je od velike važnosti za svaku novu oblast. Centar će učestvovati u međunarodnim radnim grupama za standardizaciju u oblasti IoT.
 • Primenu IoT tehnologija u razvoju inovativnih obrazovnih servisa: podrazumeva razvoj IoT ekosistema koji bi obuhvatao veći broj naprednih servisa i aplikacija primarno namenjenih studentima i nastavnicima. Ovi servisi treba da doprinesu boljim uslovima studiranja, boljim rezultatima studenata, većoj zainteresovanosti studenata i konkurentskoj prednosti FON-a u odnosu na druge fakultete. Osnova je hardversko-softverska platforma za IoT, koja omogućava projektovanje i razvoj pametnih okruženja.
 • Diseminaciju znanja u oblasti IoT: centar organizuje i učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama, sajmovima i drugim događajima, sa ciljem promovisanja naučne oblasti Internet inteligentnih uređaja.

Obrazovanje i rad sa studentima

 • Unapređenje kurikuluma predmeta na programima osnovnih, master i doktorskih studija: ova aktivnost podrazumeva permanentno praćenje trendova i inovacija u oblasti IoT i ažuriranje i unapređenje sadržaja predmeta, metoda nastave, teorijskih i praktičnih znanja studenata FON-a.
 • Unapređenje nastavne literature: u Srbiji je objavljen prvi udžbenik iz oblasti Interneta inteligentnih uređaja: B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Ž.Bojović, Internet inteligetnih uređaja, ISBN:978-86-7680-304-0, FON, Beograd, 2017. Praktikum iz Interneta inteligentnih uređaja je dostupan na linku. U okviru Centra se aktivno radi na pripremi multimedijalnih udžbeničkih sadržaja za nastavu na svim nivoima studija.
 • Pripremu studenata i nastavnika za učešće na međunarodnim takmičenjima: ovo podrazumeva procese promovisanja, podsticanja, pripreme i vođenja studenata FON-a na različita takmičenja u oblasti IoT.
 • Organizaciju letnje škole: centar se aktivno bavi organizacijom i realizacijom letnje škole Interneta inteligentnih uređaja. Letnja škola se realizuje u okviru Letnje škole tehnologija elektronskog poslovanja koja se na FON-u organizuje već više godina. Očekuje se da u budućnosti Letnja škola Interneta inteligentnih uređaja preraste u poseban događaj.
 • Organizacija seminara i kurseva u oblasti Interneta inteligentnih uređaja: centar će organizovati seminare i kurseve iz oblasti IoT u okviru programa permanentnog obrazovanja.

Saradnja

 • Organizovanje i učešće u događajima vezanim za IoT: podrazumeva organizovanje radionica, seminara, panel diskusija, takmičenja, hakatona, handson radionica, vebinara, gostovanja eksperata iz oblasti IoT, i sl. Ove aktivnosti doprinose diseminaciji i razmeni ideja u oblasti IoT. Na ovaj način se Centar povezuje sa svim zainteresovanim stranama, a istovremeno se širi svest o brendu IoT centra i FON-a.
 • Sklapanje sporazuma o saradnji sa preduzećima koja se bave IoT: u okviru centra se aktivno radi na sklapanju dugoročnih sporazuma sa domaćim i stranim preduzećima koja se bave hardverom i softverom za IoT.

Konsalting

 • Razvoja i primene IoT rešenja i različitim oblastima poslovanja: centar za sve zainteresovane subjekte pruža usluge konsaltinga u oblastima kao što su: projektovanje i realizacija pametnih okruženja (pametne zgrade, pametne učionice, pametni gradovi, itd.), nabavka i povezivanje IoT opreme, razvoj proizvoda zasnovanih na IoT tehnologijama, i drugo.
 • Razvoj softvera za IoT: u okviru centra se aktivno radi na razvoju softvera za podršku pametnim okruženjima, integraciji IoT servisa u informacione sisteme, integraciji big data i IoT rešenja, i drugo.
 • Podrška IoT startapima: ovaj skup aktivnosti podrazumeva i pomoć i podršku studentima FON-a koji pokreću sopstvene projekte i preduzetničke poduhvate u oblasti IoT.