Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Upravljanje razvojem digitalnih proizvoda 2023

 1. Naziv teme: Teorijski okvir
  Sadržaj teme: Ekosistemi elektronskog poslovanja. Product management – definicija i ključni elementi. Ključne uloge i procesi u upravljanju razvojem digitalnih proizvoda. Strategija digitalnog proizvoda. Upravljanje projektima u ekosistemima elektronskog poslovanja. Planiranje razvoja digitalnog proizvoda. Upravljanje razvojem. Digitalni marketing. Prodaja i distribucija, Održavanje i podrška. Upravljanje troškovima. Analitika i metrike proizvoda. Ključni koncepti u razvoju digitalnog proizvoda. Odnos između project i product menadžmenta. Open Product Management Workflow.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 2. Naziv teme: Design thinking
  Sadržaj teme: Uvod u Design Thinking, faze Design Thinking procesa, definisanje problema i definisanje izazova, Razmatranje različitih tehnika i metoda za generisanje ideja, razvoj kreativnosti i primenu divergentnog i konvergentnog mišljenja, objašnjenje kako se prototipovi prave i koriste za testiranje i učenje od korisnika, i kako se kroz iterativni proces praćenja fidbeka donose unapređenja, istraživanje različitih primena Design Thinking-a u različitim oblastima, kao što su dizajn proizvoda, korisničko iskustvo, poslovna strategija, obrazovanje.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 3. Naziv teme: Scrum
  Sadržaj teme: Uvod u Agile i Scrum, Scrum Values, Scrum Team, Developer, Product Owner, Scrum Master, daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective, Product Backlog, Spring Backlog, Increment.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 1. Naziv teme: Figma
  Sadržaj teme: Prikupljanje informacija i istraživanje korisničkih potreba i zahteva. Kreiranje koncepta i skica prototipa aplikacije. Određivanje različitih interakcija i navigacije u aplikaciji. Izrada grafičkog dizajna interfejsa aplikacije. Dodavanje prelaza, animacija i interaktivnosti u prototipu aplikacije.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 • Način provere znanja: projekat
 • Cena inovacije znanja: Učešće je besplatno za sve učesnike
 • Mesto realizacije: Kabinet 304, Fakulteta organizacionih nauka, i onlajn

Kandidatima koji uspešno završe kurs u okviru letnje škole biće uručeni sertifikati o učešću u letnjoj školi.