Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Master studije iz elektronskog poslovanja

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE SE NALAZI NA SLEDEĆEM LINKU!

Važne informacije:

  1. Početak elektronske prijave na konkurs: 10.septembar
  2. Poslednji dan elektronske prijave na konkurs: 28.septembar

Studijski program diplomskih akademskih studija Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima predstavlja nastavak programa osnovnih akademskih studija Fakulteta organizacionih nauka.  U okviru studijskog programa, Katedra za elektronsko poslovanje realizuje dve studijske grupe:

Program je koncipiran da obrazuje diplomirane inženjere koji će dobiti visok nivo teorijskih i praktičnih znanja i veština, kao i da omogući dalji nastavak školovanja na odgovarajućim specijalističkim, odnosno doktorskim studijama. Razvoj i primena savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija imali su značajan uticaj na strukturu i sadržaj studijskog programa.

Detaljne informacije o upisu.

Prirucnik za pripremu prijemnog Elektronsko poslovanje

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima je dalji razvoj i unapređenje u oblasti elektronskog poslovanja, primene savremenih tehnologija u elektronskom poslovanju, sajber prava i upravljanja sistemima sa naučnog i stručnog aspekta. S obzirom na sve veći značaj ovih oblasti i potražnju za stručnim kadrovima ovaj studijski program je od izuzetnog značaja za razvoj fakulteta, ali i privrede i društva u celini. Program studija je usklađen sa principima iz Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. Istovremeno, svrha ovog programa je osposobljavanje studenata za samostalan rad u oblasti projektovanja i implementacije kompleksnih poslovnih rešenja, razvoja aplikacija i servisa elektronskog poslovanja, primene novih informacionih tehnologija u poslovanju. Profesionalne kompetencije studenata koje se stiču tokom ovih studija doprineće podizanju nivoa konkurentnosti studenata na lokalnom i svetskom tržištu rada

Cilj studijskog programa

Primarni cilj ovog programa je da studentima pruži kvalitetna i relevantna znanja i sadržaje iz oblasti elektronskog poslovanja, primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju, upravljanja sistemima, sajber prava i  na taj način osposobi studente da primenom stečenih kompetencija mogu da rešavaju konkretne probleme u poslovanju.

Struktura studijskog programa

Program diplomskih akademskih studija studijskog programa Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima studentima omogućava sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja, kao i unapređivanje i nadgradnju ranije stečenih znanja iz oblasti koje se izučavaju u okviru ovog studijskog programa. Uslov za upis na studijski program je prethodno osvojenih 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Studijski program diplomskih akademskih studija Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima traje 1 godinu, odnosno 2 semestra i obuhvata 5 ispita, stručnu praksu, pristupni rad i završni rad. Ovaj studijski program donosi ukupno 60 ESPB bodova. Svaki od ispita nosi 6 ESPB bodova. Pristupni rad nosi 8, stručna praksa 4, a završni rad 18 ESPB bodova. Po završenim studijama student stiče zvanje Diplomirani inženjer – Master za organizacione nauke. U okviru svake studijske grupe postoji jedan ili dva obavezna predmeta, a ostali predmeti su izborni i mogu se birati iz grupe izbornih predmeta izabrane studijske grupe.

Brošura master studija Elektronsko poslovanje

Uverenje o akreditaciji master studija Elektronsko poslovanje