Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Mikroservisne arhitekture

1. Naziv teme: Savremene softverske arhitekture u ekosistemima elektronskog poslovanja
Sadržaj teme: Savremene softverske arhitekture u veb okruženju. Ključni pojmovi i definicije. Uloge i procesi. Primeri iz prakse. Razvoj softvera zasnovan na događajima. Razvoj softvera zasnovan na API-first pristupu. Veb servisi i servisno-orijentisane arhitekture. REST. Uvod u mikroservisnu arhitekturu. Karakteristike mikroservisa. Prednosti i nedostaci. Poređenje sa drugim pristupima. Upravljanje različitim slojevima aplikacija u mikroservisnim arhitekturama.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

2. Naziv teme: Mikroservisne arhitekture
Sadržaj teme: Dekompozicija aplikacija na mikroservise. Komponente. Kontejneri. Upravljanje opterećenjem u mikroservisnim arhitekturama: Sharding, proksi, reverzni proksi i API proksi. Smart endpoints. Proksi arhitekture, servise mash. Softverski paketi za obezbeđenje skalabilnosti i pouzdanosti, Nginx. Upravljanje transakcijama u mikroservisnoj arhitekturi: 2PC i SAGA paterni. Razmena poruka i upravljanje tokovima događaja u mikroservisnim arhitekturama. Micro front-ends. Projektovanje i isporuka mikroservisa. Primeri mikroservisnih arhitektura u praksi.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

3. Naziv teme: Implementacija mikroservisne arhitekture
Sadržaj teme: Linux kontejneri, Podman, Docker. Implementacija mikroservisa primenom Docker-a. Orkestracija mikroservisa, Kubernetes, OpenShift. API gateways. Upravljanje tokovima podataka, Apache Kafka. Praktični primeri.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

4. Naziv teme: Izrada projekta.
Sadržaj teme: Projekat – realizacija elektronske prodavnice u mikroservisnoj arhitekturi.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

Pohađanje kursa je besplatno za sve učesnike. Nastava će biti organizovana onlajn, korišćenjem Mudl sistema i video konferencija. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

  • Internet tehnologije – osnovne studije;
  • Internet tehnologije i sistemi – master studije;
  • Cloud infrastruktura i servisi – master studije
  • Internet tehnologije – odabrana poglavlja – odabrana poglavlja – doktorske studije.