Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Master akademske studije

Master studije Elektronsko poslovanje predstavljaju deo novih master akademskih studija na FON-u, Univerzitet u Beogradu.

Studijski program master akademskih studija Elektronsko poslovanja je nastavak programa osnovnih akademskih studija Fakulteta organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.  U okviru studijskog programa postoje dve studijske grupe:

Svrha ovog studijskog programa je osposobljavanje studenata za samostalan rad u oblastima projektovanja i implementacije kompleksnih ekosistema elektronskog poslovanja, upravljanja digitalnom transformacijom preduzeća, primenu naprednih svepristunih informacionih tehnologija i razvoja inovativnih servisa elektronskog poslovanja za različite oblasti primene. S obzirom na strukturu studijskog programa i spektar veština i znanja koje studenti stiču nakon završetka studija, posebna svrha programa je i podsticanje studenata na IT preduzetništvo (startapi), odnosno da kritičkim razmišljanjem i upotrebom stečenih znanja razvijaju savremena i kreativna rešenja u oblastima e-biznisa, e-zdravstva, elektronskog bankarstva itd. Stečena znanja i veštine studentima će omogućiti učestvovanje u projektima u oblasti elektronskog poslovanja na nacionalnom i međunarodnom nivou, profesionalni rad u oblastima primene naprednih informacionih tehnologija i konkurentnost na tržištu rada.

Program će doprineti sticanju znanja i veština za nova atraktivna zanimanja na IT tržištu i to za seniorske pozicije: menadžer za upravljanje digitalnom transformacijom, arhitekta IT rešenja i ekosistema (software architect, system architect…), back-end developer, front-end developermobile developer, full-stack developer, IoT inženjer (IoT software developer, IoT infrastructure architect, Cyber Engineer, IoT business designer,..), menadžer IT projekata, veb administrator, IT administrator (sysadmin, devops), IT konsultant (digitalna transformacija, CRM, e-trgovina, e-plaćanja, IT infrastruktura, e-zdravstvo, e-obrazovanje, itd.), blockchain programer i analitičar, big data inženjer, poslovni analitičar u oblastima e-poslovanja, menadžer u oblasti digitalnog marketinga, menadžer društvenih medija, kao i pozicije u top menadžmentu IT kompanija.

Studijski program Elektronsko poslovanje doprineće razvoju postojećih i uvođenju novih zanimanja u oblasti primene informacionih tehnologija i elektronskog poslovanja. S obzirom na sve veći značaj ovih oblasti i potražnju za stručnim kadrovima, ovaj studijski program je od značaja za razvoj privrede i unapređenje informatičkih resursa društva u celini.

Program studija Elektronsko poslovanje je usklađen sa principima iz Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020, okvirom Digicomp 2.0, preporukama najznačajnijih inženjerskih društva na svetskom nivou (IEEE, ACM), strategijama EU, kao i programima na najznačajnijim svetskim univerzitetima u oblasti IT i elektronskog poslovanja.

Primarni cilj studijskog programa Elektronsko poslovanje je da studentima pruži kvalitetna, relevantna i aktuelna znanja i sadržaje iz oblasti elektronskog poslovanja i primene naprednih informacionih tehnologija u digitalnoj transformaciji poslovanja.

Osnovni ciljevi studijskog programa su:

 • razvijanje specijalizovanih akademskih i stručnih znanja iz oblasti elektronskog poslovanja i osposobljavanje studenata za njihovu primenu u praksi.
 • osposobljavanje studenata za stručni i naučni rad u oblasti elektonskog poslovanja u najširem smislu.
 • osposobljavanje studenata da rešavaju složene probleme iz oblasti elektronskog poslovanja na inovativan način primenom savremenih informacionih tehnologija.
 • osposobljavanje studenata za kritičku analizu, temeljno poznavanje i efektivnu primenu savremenih informacionih tehnologija, kao što su cloud, internet of things, blockchain, big data, u različitim oblastima elektronskog poslovanja.
 • osposobljavanje studenata za kritičku analizu komercijalnih i rešenja otvorenog koda iz oblasti elektronskog poslovanja, odabir i uvođenje odgovarajućeg rešenja, kao i razvoj sopstvenih rešenja.
 • osposobljavanje studenata za analizu i razumevanje standarda, preporuka i najboljih praksi u elektronskom poslovanju.
 • savladavanje osnovnih i naprednih principa, znanja, tehnika i metoda za upravljanje i učestvovanje u projektima elektronskog poslovanja.
 • razvijanje sposobnosti komunikacije i upravljanja odnosima sa klijentima primenom savremenih metoda upravljanja digitalnim poslovanjem.
 • osposobljavanje studenata za upravljanje rizikom u projektima elektronskog poslovanja, evaluaciju rezultata primenom savremenih metoda za analizu i donošenje odluka za unapređenje poslovanja.
 • podsticanje studenata na analitičko razmišljanje, kreativnost i inovativnost.
 • razvijanje sposobnosti za praćenje novih pravaca razvoja u oblasti elektronskog poslovanja.
 • omogućiti lako zapošljavanje i veću konkurentnost kadrova u oblasti elektronskog poslovanja.

Posebni predmetno-specifični ciljevi studijskog programa obuhvataju ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz sledećih oblasti:

 • Razvoj strategija i poslovnih modela elektronskog poslovanja i upravljanja digitalnim transformacijama poslovanja.
 • Razvoj poslovnih modela elektronskog poslovanja zasnovanih na digitalnim ekosistemima i kolaborativnim mrežama.
 • Pokretanje sopstvenih preduzetničkih poduhvata zasnovanih na primeni savremenih modela i naprednih tehnologija elektronskog poslovanja.
 • Projektovanje i upravljanje razvojem inovativnih servisa i aplikacija u različitim oblastima: elektronska trgovina, elektronska uprava, elektronska plaćanja, digitalni marketing, elektronsko obrazovanje, e-zdravstvo, i druge.
 • Razumevanje uloge cloud, mobilnih, IoT i big data tehnologija u savremenom elektronskom poslovanju.
 • Projektovanje i razvoj distribuiranih, pouzdanih i skalabilnih sistema elektronskog poslovanja.
 • Razvoj cloud infrastrukture i servisa elektronskog poslovanja.
 • Razvoj savremenih aplikacija za mobilne uređaje.
 • Razvoj pametnih okruženja i aplikacija za upravanje pametnim okruženjima zasnovanih na internetu inteligentnih uređaja (Internet of Things).
 • Razvoj big data infrastrukture i primena naprednih tehnika i metoda analize velikih količina podataka u elektronskom poslovanju.
 • Primena naprednih tehnologija i servisa digitalnog marketinga i društvenih medija u poslovanju preduzeća.
 • Upravljanje uvođenjem sistema elektronskih plaćanja u servise elektronskog poslovanja.
 • Razvoj sistema elektronskog poslovanja zasnovanih na heterogenim IT komponentama.
 • Razvoj i upravljanje IT operacijama i korišćenje dev-ops alata.
 • Primena blockchain tehnologija u različitim oblastima elektronskog poslovanja.
 • Primena virtuelne realnosti i razvoj igara u virtuelnoj realnosti.

Poseban cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za više nivoe studija, kao i celoživotno obrazovanje u oblasti elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija.

U okviru studijskog programa Elektronsko poslovanje studenti stiču širok korpus kompetencija, odnosno teorijskih i praktičnih znanja koje im daju mogućnost za razvoj stručne karijere i nastavak istraživanja i školovanja u oblasti sistema elektronskog poslovanja i primene naprednih tehnologija. Kompetencije, znanja i veštine odgovaraju nivou 7.1 iz Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (NOKS), užem području 061 Informacione i komunikacione tehnologije, po klasifikaciji kvalifikacija.

Savladavanjem studijskog programa Elektronsko poslovanje studenti stiču sledeće opšte sposobnosti:

 • sposobnost da samostalno ili u timu realizuju projekte, analiziraju, strukturiraju i rešavaju probleme u oblasti elektronskog poslovanja,
 • sposobnost kritičke analize i predviđanja pravaca razvoja u oblastima tehnologija elektronskog poslovanja i menadžmenta elektronskog poslovanja,
 • analize i sinteze u oblasti kompleksnih ekosistema e-poslovanja,
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u vezi sa projektima, tehnologijama, modelima, sistemima, servisima i aplikacijama e-poslovanja,
 • praktične primene znanja u projektima elektronskog poslovanja u najširem smislu
 • sposobnost za nastavak studiranja na višim nivoima studija,
 • sposobnost uključivanja u naučno-istraživački rad i objavljivanje rezultata naučnog rada,
 • sposobnost objedinjavanja znanja iz većeg broja oblasti, multidisciplinarnost.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • rešavanja teorijskih i praktičnih problema u oblasti e-poslovanja primenom savremenih metoda, arhitektura, pristupa i servisa,
 • razumevanje i poznavanje  oblasti primene naprednih tehnologija u e-poslovanju i modelovanja sistema elektronskog poslovanja;
 • sposobnost inovacija u oblasti tehnologija i menadžmenta e-poslovanja,
 • uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte iz oblasti e-poslovanja,
 • kompetencije za upravljanje IT projektima i projektovanje rešenja u različitim oblastim e-poslovanja: e-trgovina, e-uprava, digitalna plaćanja, itd.
 • sposobnost primene savremenih tehnologija u kompleksnim ekosistemima e-poslovanja: društveno računarstvo, pametna okruženja, proširena i virtuelna realnost, crowdsourcing, blockchain, sveprisutno računarstvo i dr.

Ključni ishodi učenja prema deskriptorima ishoda učenja nacionalnog okvira kvalifikacija su:

 • Studenti su osposobljeni da rešavaju složene probleme iz oblasti primene informacionih tehnologija u elektronskom poslovanju na inovativan način.
 • Studenti su sposobni da analiziraju, vrednuju različite modele, koncepte i principe iz teorije i prakse.
 • Studenti su sposobni da upravljaju i vode složenu komunikaciju, interakciju, i saradnju sa drugima iz različitih ciljnih grupa u sistemima elektronskog poslovanja.
 • Studenti su osposobljeni da primenjuju složene metode, tehnike i modele u oblasti elektronskog poslovanja kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja.
 • Studenti poseduju veštine da samostalno upravljaju složenim projektima digitalne transformacije.
 • Studenti su sposobni da organizuju, obrazuju, i kontrolišu rad drugih.

Studenti poseduju veštine za realizaciju preduzetničkih poduhvata i preuzimanje rukovodećih pozicija.

Studijski program Elektronsko poslovanje se sastoji iz dva studijska modula: Elektronsko poslovanje i Tehnologije elektronskog poslovanja. U okviru svakog studijskog modula postoje dva obavezna predmeta, a ostali predmeti su izborni i mogu se birati iz grupe izbornih predmeta izabranog studijskog modula.

U okviru studijskog modula Tehnologije elektronskog poslovanja obavezni predmeti su: Ekosistemi elektronskog poslovanja i Razvoj naprednih aplikacija elektronskog poslovanja. Izborni predmeti ovog studijskog modula su: Internet tehnologije i sistemi za upravljanje znanjem u elektronskom poslovanju, Napredne cloud infrastrukture i servisi, Tehnologije mobilnog poslovanja, Pametna okruženja, Virtuelna realnost i programiranje igara, Blockchain u elektronskom poslovanju, Poslovna inteligencija i big data analitika u elektronskom poslovanju, Upravljanje i analiza podataka u elektronskom poslovanju, Servisi računarskih mreža u poslovanju preduzeća, Metode zaštite u elektronskom poslovanju, Sajber kriminal, Testiranje i performanse softvera.

U okviru studijskog modula Elektronsko poslovanje obavezni predmeti su: Ekosistemi elektronskog poslovanja i Tehnologije digitalnog marketinga. Izborni predmeti ovog studijskog modula su: Upravljanje rizikom i sajber sigurnost, Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju, Elektronsko poslovanje u javnoj upravi, E-zdravstvo, Elektronsko obrazovanje, Sajber pravo, Upravljanje i analiza podataka u elektronskom poslovanju, Internet ekonomija, Menadžment elektronskog poslovanja, Ekonomski i sociološki aspekti digitalne transformacije, Sajber psihologija, Upravljanje lancima snabdevanja 2.

Stručna praksa je obavezna i ima cilj da osposobi studente  za  samostalni  istraživački  i  stručni  rad  u  prepoznavanju  i  rešavanju konkretnih zadataka iz oblasti elektronskog poslovanja u realnim uslovima prakse i/ili u istraživačkim laboratorijama i centrima. Stručna praksa obuhvata ciljeve i zadatke, obaveze studenta i obaveze organizacije (ukoliko se projekat realizuje u konkretnoj organizaciji), način rada, oblik i sadržaj završnog izveštaja, i dr.

Predmet Završni rad je obavezan i obuhvata: prijavu, finalni naslov teme rada, istraživački deo.

Završni master rad okvirno obuhvata sledeće elemente: uvod, teorijski deo, praktičan/eksperimentalni deo, rezultati i diskusija, zaključak, pregled literature.

Studijski program Elektronsko poslovanje je usklađen sa savremenim tokovima i stanjem struke u oblastima elektronskog poslovanja i tehnologija elektronskog poslovanja. Studijski program nudi studentima najnovija naučna i stručna znanja iz oblasti elektronskog poslovanja. Studijski program je celovit, sveobuhvatan i usaglašen sa drugim studijskim programima FONa. Studijski program  usklađen je sa:

Studijski program Elektronsko poslovanje usklađen je sa akreditovanim programima inostranih visokoškolskih ustanova evropskog i svetskog obrazovnog prostora. Usklađen je prema studijskim programima iz oblasti elektronskog poslovanja među kojima se ističu:

 

Modul Elektronsko poslovanje:

 1. Univerzitet: Copenhagen Business School, Danska
  Naziv programa: Business Administration and E-business
 2. Univerzitet: Dublin city university – School of computing, Irska
  Naziv programa: Electronic commerce
 3. Univerzitet: Vlerick business school, Belgija
  Naziv programa: Marketing & Digital Transformation
 4. Univerzitet: IFM University, Švajcarska
  Naziv programa: Digital transformation
 5. Univerzitet: Goethe Business School, Nemačka
  Naziv programa: Digital Transformation Management

Modul Tehnologije elektronskog poslovanja):

 1. Univerzitet: University of Manchester, Velika Britanija
  Naziv programa: Advanced Web Technologies
 2. Univerzitet: Carnegie Mellon University – Computer Science Department, SAD
  Naziv programa: Computer Science
 3. Univerzitet: Tsinghua univerzitet, Kina
  Naziv programa: Master in Advanced Computing
 4. Univerzitet: Technical University of Munich, Nemačka
  Naziv programa: Informatics