Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Projekti

Katedra za elektronsko poslovanje je učestvovala u realizaciji velikog broja projekata sa privredom, državnim organima, obrazovnim i naučnim institucijama.  Na ovoj stranici su prikazani značajniji projekti, realizovani u oblastima primene savremenih tehnologija u poslovanju, obrazovanju i naučno-istraživačkom radu.

 

CEEPUS - Mreža za unapređenje interdisciplinarnog istraživanja u oblasti sajber bezbednosti

CEEPUS (eng. Central European Exchange Program for University Studies – CEEPUS) je srednjoevropski program razmene za univerzitetske studije i multilateralni program razmene univerziteta u proširenom dunavskom regionu zasnovan na međunarodnom sporazumu. Ovaj program prvenstveno ima za cilj da promoviše mobilnost unutar CEEPUS mreža.

CEEPUS Mreža za unapređenje interdisciplinarnog istraživanja u oblasti sajber bezbednosti (eng. Network for advancing interdisciplinary cybersecurity research) ima za cilj da se pozabavi zajedničkim izazovima integrisane sajber bezbednosti koji se protežu izvan nacionalnih granica i pojedinačnih domena. Ovo se postiže izgradnjom jakih institucionalnih i ličnih odnosa između članova mreže.

Partneri u ovoj CEEPUS mreži su:

Koordinator mreže na Fakultetu organizacionih nauka je  prof. dr Marijana Despotović-Zrakić.

D-PBL: unapređenje učenja zasnovanog na projektima u digitalnoj eri

Učenje zasnovano na projektima (PBL) je vrsta učenja u kojoj studenti stiču neophodna znanja kroz rešavanje otvorenih problema i učešće u realnim projektima. Pristup podrazumeva rad u grupama, razvijanje tehničkih i komunikacijskih veština, isticanje u kreativnom i kritičkom mišljenju. Metod učenja pri rešavanju konkretnog problema zahteva od studenata da zaključe bitna svojstva i karakteristike na osnovu literature koju odaberu, kroz praktično iskustvo. Pokazalo se da ovakav način rešavanja problema i diskusije o rešenjima dovodi do konkretnog usvajanja znanja koje postaje dugoročno, jer je to znanje već primenjeno u praksi, na datom problemu.

Erasmus+ projekat „D-PBL: unapređenje učenja zasnovanog na projektima u digitalnoj eri“, finansiran u okviru KA2 programa za saradnju partnerstva u visokom obrazovanju, ima za cilj da kombinuje digitalnu nastavu-učenje zasnovano na projektima, primenjenim u međunarodnom kontekstu. D-PBL promoviše učenje orijentisano na ishode dok integriše transdisciplinarne pristupe sa inovativnim pedagoškim praksama. Ciljevi D-PBL projekta su zasnovani na tri dimenzije: dati smisao tehničkim veštinama pružanjem stvarnog konteksta putu učenja, dati efikasne poslovno korisne digitalne kompetencije i integrisati studente u prave multinacionalne timove.

Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja

kablovi

Cilj projekta primene računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja je razvoj računarske i telekomunikacione infrastrukture za modeliranje i simulaciju fizičkih procesa u fazi planiranja i izvođenja eksperimenata Laboratorije za multidisciplinarna istraživanja Instituta za fiziku u Beogradu, kao i obrade i diseminacije dobijenih rezultata. Hardverska i softverska infrastruktura za naučna istraživanja, modeliranje i simulaciju, upravljanje eksperimentima, akviziciju podataka i obradu rezultata je projektovana na osnovu koncepta cloud computing-a.

Primenom cloud computing-a omogućava se obezbeđivanje skalabilnih informatičkih kapaciteta u vidu usluge isporučene putem Interneta. Projektom je predviđeno da se deo računarske infrastrukture “oblaka” nalazi u Laboratoriji za simluaciju Fakulteta organizacionih nauka, deo u Laboratoriji za multidisciplinarna istraživanja Instituta za fiziku, a deo u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Veza između delova oblaka je projektovana za implementaciju preko postojeće optičke infrastrukture Akademske mreže Srbije brzinom 1Gb/sek.

Eksperimenti koji će se vršiti u postavljenom okruženju odnose se na proučavanje ponašanja novosintetisanih materijala i biomaterijala na visokim pritiscima, njihova termička svojstva, uticaj nepovoljnih efekata iz okruženja na biomaterijale, kao i komunikacija između bioloških objekata biljnog porekla.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a realizuje se u saradnji sa Institutom za fiziku, u Beogradu. Rukovodioc projekta je Prof. dr Marijana Despotović-Zrakić, vanredni profesor na Katedri za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka.

Daljinsko obrazovanje za izradu i implementaciju Internet biznis plana

daljinskoobrazovanje

Osnovni cilj projekta je bio da pomogne u stvaranju okvira za poslovanje malih i srednjih preduzeća (MSP) na Internetu tako što će podići nivo znanja preduzetnika potrebnih za izradu Internet biznis plana i implementaciju poslovanja na Internetu.

Osnovna svrha projekta je bila razvoj kursa za obuku iz oblasti izrade Internet biznis plana i realizacija obuke metodama učenja na daljinu (eng. distance learning). Osnovne aktivnosti u realizaciji projekta su bile: priprema materijala za kurs (izrada materijala za elektronsko učenje); implementacija virtuelnih učionica (korišćenjem sistema za upravljanje kursevima Moodle); promocija kursa korišćenjem različitih sredstava oglašavanja, Interneta i sl.; odabir polaznika na osnovu pripadnosti ciljnoj grupi; realizacija kursa za grupu od 100 (stotinu) polaznika; evaluacija kursa na osnovu podataka prikupljnih tokom realizacije.

Ciljne grupe kojima je projekat bio namenjen su bili preduzetnici koji osnivaju mala ili srednja preduzeća, menadžeri u postojećim malim/srednjim preduzećima koji žele da uvedu Internet poslovanje i nezaposleni koje je potrebno obučiti kako bi se mogli zaposliti u preduzećima koja imaju ili uvode Internet poslovanje.

Uvođenje GPS sistema u taksi servis grada Beograda

taksiji

Cilj razvoja i implementacije projekta Uvođenje GPS sistema u taksi servis grada Beograda je bio da se građanima Beograda obezbedi novo rešenje servisiranja u oblasti gradskog prevoza bazirano na savremenim tehnološkim dostignućima, a taksi udruženjima servisi za unapređenje poslovanja. Predviđen je niz poboljšanja i koristi od primene unapređenog sistema – povećanje efikasnosti taksi prevoza, smanjenje vremena čekanja, skraćivanje vremena putovanja, unapređenje sistema poziva, onemogućavanje potkradanja putnika, povećavanje bezbednosti vozača, bolja raspodela posla i podsticanje poverenja građana.

Realizacija predviđenih poboljšanja je projektovana kroz uvođenje novog i savremenog dispečerskog sistema, zasnovanog na praćenju taksi vozila pomoću satelitskog GPS sistema i savremenog sistema za prenos digitalnih podataka.

Statistička aplikacija za praćenje kretanja u oblasti usluga

usluge

U okviru projekta je realizovan elektronski servis koji omogućava unapređenje sistema za praćenje kretanja u sektoru usluga. Realizovanom veb aplikacijom i pratećom bazom podataka su povezani svi relevantni subjekti u okviru sektora usluga u jedinstven informacioni sistem, omogućavajući brz i jednostavan pristup prioritetnim podacima, uvid u tendencije u uslužnim delatnostima na osnovu arhiviranih podataka i umrežavanje svih bitnih subjekata. Korisnici razvijene statističke aplikacije su ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije, druga ministartsva i zainteresovani korisnici (građani, kompanije).

Sistem je realizovan kao višeslojna klijent-server arhitektura. Zbog distribuiranog okruženja izabrana je servisno orijentisana arhitektura softvera koja se bazira na XML WEB servisima. U okviru projekta je odrađen poseban osvrt na bezbednost sistema, zaštite komunikacija i mogućnost oporavka kroz kontinualno arhiviranje podataka, i definisan planov oporavka baze.

Razvijena aplikacija sadrži programski alat za pretraživanje agregiranih zvaničnih statističkih podataka, alat za pretraživanje podataka prikupljenih u ad-hoc istraživanjima i alat za pretraživanje baza podataka o preduzećima koja pružaju nefinansijske poslovne usluge.

Izrada informacionog sistema trgovine Republike Srbije

trgovina

U okviru projekta je razvijena statistička aplikacija za praćenje kretanja u sektoru trgovine. Realizovanom veb aplikacijom i pratećom bazom podataka su povezani svi relevantni subjekti u okviru sektora trgovine u jedinstven informacioni sistem, omogućavajući brz i jednostavan pristup prioritetnim podacima, uvid u tendencije u trgovinskim delatnostima na osnovu arhiviranih podataka i umrežavanje svih bitnih subjekata. Korisnici razvijene statističke aplikacije su ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije, druga ministartsva i zainteresovani korisnici (građani, kompanije).

Razvijena aplikacija predstavlja programski alat za pretraživanje baze podataka statističkih indikatora iz oblasti trgovine. U bazi se nalaze relevantni podaci kojima raspolaže Republički zavod za statistiku, a koji se mogu ustupati Ministarstvu trgovine u skladu sa Zakonom o statistici. U okviru aplikacije je moguće pretraživati trgovine na malo i veliko, kao i indikatore razvoja trgovine.

Unapređenje softverskih komponenti i kvaliteta podataka u statističkom poslovnom registru Republike Srbije

rzs

Statistički poslovni registar je uveden u Republički zavod za statistiku u skladu sa definicijama i standardima EU početkom 2005. godine kao zajednički okvir za sve ekonomske statistike. Tokom korišćenja registra, korisnici su imali zamerke na ažurnost podataka, nemogućnost „komfornog“ korišćenja, nepostojanje pojedinih procedura i metodologija, neodgovarajuće korisničko okruženje i drugo.

U skladu sa tim zahtevima, cilj projekta je bila modernizacija Statističkog poslovnog registra unapređenjem softverskih komponenti i kvaliteta podataka, kao i implementacija standarda EU kroz formiranje jedinstvenog adresnog sistema za sprovođenje statističkih istraživanja. Posebna pažnja je posvećena uspostavljanju zaštite, integriteta i dostupnosti poverljivih podataka.

Realizovano softversko rešenje olakšava informatičko povezivanje i korišćenje podataka, kao i objedinjavanje svih podataka koje RZS preuzima iz administrativnih izvora a koji se odnose na statističku jedinicu poslovni subjekt (i individualni i agregirani podaci). Novo softversko rešenje podržava rad na strukturnoj analizi složenih i povezanih poslovnih subjekata (profiling). Iniciran je i niz promena i realizovani su veb interfejsi za pretraživanje i ažuriranje podataka i obavljanje administrativnih poslova.

Ostali projekti

  • Projekat informacionog podsistema Gradskog društvenog fonda građevinskog zemljišta
  • Projekat tehničkog informacionog sistema Naftne industrije Srbije – rafinerija Novi Sad
  • Informacioni sistem Ministarstva za nauku i tehnologiju
  • Koncepcija razvoja informacionog sistema državnih organa Crne Gore
  • Prezentacija vlade Republike Srbije na Internetu
  • Izvođački projekat računarske mreže JKP Beogradske elektrane
  • Razvoj informacionog sistema za Grad Beograd
  • Razvoj mreže poslovnih i tehnoloških informacija Republike Srbije
  • Informacioni sistem preduzeća JKP Beogradske elektrane
  • Projekat informacionog sistema Registra nacionalnog Internet domena