Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Marijana Despotović-Zrakić

Marijana Despotović-Zrakić

Ime: Marijana Despotović-Zrakić
Zvanje: Profesor
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
Pozicija: Rukovodilac Laboratorije za simulaciju
E-mail: maja@elab.rs

 

Biografija

Prof. dr Marijana Despotović Zrakić rođena je 1977. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Rumi. Fakultet organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi, završila je 2001. godine. Na istom fakultetu završila je Poslediplomske magistarske studije (2003) i obranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Razvoj metoda poslediplomskog obrazovanja na daljinu zasnovanog na Internet tehnologijama” (2006). Za asistenta, na Fakultetu organizacionih nauka, izabrana je 2004. godine, za docenta 2006. godine, za vanrednog profesora 2011. godine,  a za redovnog profesora 2016. godine.

Usavršavanja

UNESCO IITE sub-regional project for South Eastern Europe Information and Communication Technologies for the Development of Education and the Construction of a Knowledge Society, The 2nd training session (http://see.iite.ru): Workshop ICTs in History Education, Sofia, 27.3.2004.; ICTs in Distance Education, Sofia, 29.3-2.4.2004.; Workshop ICTs in Technical and Vocational Education and Training (TVET), Sofia, 3.4.2004.

Nastavne aktivnosti

Prof. dr Marijana Despotović-Zrakić je kao nastavnik na: osnovnim dodiplomskim, diplomskim master, specijalističkim i doktorskim studijama FON-a, držala nastavu iz više predmeta:

 1. Simulacija i simulacioni jezici
 2. Elektronsko poslovanje
 3. Internet tehnologije
 4. Mobilno poslovanje
 5. Internet marketing
 6. E-obrazovanje
 7. Upravljanje rizikom u razvoju informacionih sistema
 8. Internet inteligentnih uređaja
 9. Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi
 10. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja
 11. Praktikum metodologije naučno istraživačkog rada
 12. Razvoj informacionih sistema u distribuiranom okruženju

Pored redovnih nastavnih aktivnosti, prof. dr Marijana Despotović-Zrakić je rukovodilac Microsoft IT Akademije na FON, od 2004. godine, u okviru koje se organizuju predavanja i seminari za studente i saradnike iz oblasti Microsoft tehnologija. Intenzivan rad sa studentima FON rezultovao je dobrim rezultatima koje su studenti FON postigli na Microsoft takmičenjima 2004, 2005. i 2006. godine. Prof. dr Marijana Despotović-Zrakić je takođe i rukovodilac obrazovnih kurseva za studente i saradnike iz oblasti open source tehnologija. Šef je Katedre za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima i Rukovodilac Laboratorije za simulaciju Fakulteta organizacionih nauka.

Vođenje magistratura i doktorata

Prof. dr Marijana Despotović-Zrakić je bila mentor na: četiri doktorske disertacije (Slobodan Babić, Aleksandra Labus, Marko Vulić i Dragan Đokić), pet magistarskih teza (Goran Petrović, Nataša Miloradović, Nataša Radenković, Borko Kovačević, Ivanka Kovačević); član komisije za ocenu i odbranu tri doktorske disertacije; mentor na preko: pet specijalističkih, trideset master i pedeset diplomskih i završnih radova.

Prof. dr Marijana Despotović Zrakić je bila mentor na odbranjenoj doktorskoj disertaciji:

 1. dr Jelena Vasković
 2. dr Suzana Milinović
 3. dr Anida Zahirović Suhonjić
 4. dr Aleksandar Stokić
 5. dr Aleksandra Vukmirović
 6. dr Slobodan Babić
 7. dr Slavica Radosavljević
 8. dr Konstantin Simić
 9. dr Aleksandra Labus
 10. dr Jelena Lukić
 11. dr Artur Bjelica
 12. dr Marko Vulić
 13. dr Dragan Đokić

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

Član je sledećih stručnih organizacija:

 • IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc)
 • ACM (The Association for Computing)
 • Potpredsednike je IEEE Computer chapter CO 16

Učešće u radu uređivačkih odbora časopisa

 • Član je uređivačkog odbora časopisa Menadžment
 • Član je naučnog saveta časopisa InfoM.

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja prof. dr Marijane Despotović-Zrakić su:

 • Elektronsko poslovanje
 • Internet tehnologije
 • Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju
 • Računarska simulacija
 • Internet marketing
 • Mobilno poslovanje
 • E-obrazovanje

Rezultate istraživanja objavila je u više radova u poznatim inostranim časopisima i zbornicima simpozijuma. Objavila je nekoliko radova u međunarodnim monografijama i međunarodnim tematskim zbornicima, i jedan je od urednika međunarodne monografije. Objavila je preko četrnaest radova u međunarodnim časopisima na SCI i SCIe listi, oko devetnaest radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima koji nisu na SCI i SCIe listi, oko trideset i tri rada u zbornicima međunarodnih konferencija i oko dvadeset radova u zbornicima nacionalnih konferencija.

Rukovodila je izradom više projekata:

 • “Daljinsko obrazovanje za izradu i implementaciju Internet biznis plana”, Finansiranje projekata putem dodele sredstava (granta) radi podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda, realizator projekta: Fakultet organizacionih nauka, naručilac: Sekretarijat za privredu, Grad Beograd, 2007-2008
 • “Uvodenje GPS sistema u taksi servis grada Beograda”, realizator projekta: Fakultet organizacionih nauka, naručilac: Sekretarijat za privredu, Grad Beograd, 2007-2008.
 • “Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja”, realizator projekta: Fakultet organizacionih nauka, naručilac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grad Beograd, 2011-2014.

Učestvovala je u realizaciji više projekata:

 • “Unapređenje analitike podataka sektora usluga”, realizator: Republički zavod za statistiku Srbije, naručilac: Ministarstvo trgovine i usluga, projekat finansiran iz Nacionalnog investicionog plana 2008;
 • “Unapređenje softverskih komponenti i kvaliteta podataka u Statističkom poslovnom registru Republičkog zavoda za statistiku”, Republički zavod za statistiku, interni projekat, 2009-2010;
 • “Izrada informacionog sistema trgovine Republike Srbije”, realizator: Republički zavod za statistiku Srbije, naručilac: Ministarstvo trgovine i usluga, projekat finansiran iz Nacionalnog investicionog plana 2009-2010.