Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Artur Bjelica


Ime i prezime
: Artur Bjelica
Naziv disertacije: Razvoj inovativnog modela komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanova
Datum odbrane:  04-09-2020
Mentor:  prof.dr Marijana Despotović-Zrakić

 
  • Pregled u Nacionalnom repozitorijumu disertacija u Srbiji
  • Pregled u digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Beogradu

Rezime

U disertaciji je razmatran proces komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanova. Sprovedena je detaljna analiza mogućnosti koje pruža elektronsko poslovanje u zdravstvenom sistemu, sa akcentom na komunikacione procese. Poseban fokus zauzima upravljanje odnosima sa stejkholderima kao i uvid u napredne i inovativne tehnologije u sferi elektronskog poslovanja u zdravstvenim ustanovama.

Predložen je inovativni model komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanova. Razvijeni model treba da obezbedi sigurnu i pouzdanu infrastrukturu za komunikaciju svih učesnika u poslovanju. Infrastruktura zdravstvene ustanove treba da obezbedi: sveprisutnost (posao se može obavljati putem računara i mobilnih uređaja s bilo kog mesta, bez fizičkih i vremenskih ograničenja), univerzalne standarde (standardi za elektronsko poslovanje), informaciono bogatstvo (kvalitet i dostupnost informacija), interaktivnost i personalizaciju (sadržaji se mogu kreirati i isporučivati korisniku u skladu s preferencijama, ponašanjem, željama ili drugim kriterijumima).

U eksperimentalnom delu disertacije sprovedena je implementacija i analizirana je evaluacija razvijenog modela komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanova. Dobijeni rezultati potvrđuju hipotezu da se implementacijom inovativnog modela komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanova povećava kvalitet i efikasnost komunikacije i saradnje između zdravstvene ustanove i zainteresovanih strana.