Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Softver

softver

Na predmetima Katedre za elektronsko poslovanje se koristi niz aplikacija različite namene. Jedan deo aplikacija je razvijen u okviru Katedre, i detaljnije informacije o njima se mogu naći na sledećim linkovima:

  • CSMP 2004 – Aplikacija za grafički rad sa CSMP (Continuos Sistem Modeling Program) jezikom za kontinualnu simulaciju.
  • GPSS – Okruženje za pisanje GPSS (General Purpose Simulation Sistem) programa, izvršavanje simulacije i prikaz rezultata.
  • FONWebGPSS – Veb aplikacija za rad sa GPSS sistemom.
  • FONJGO – Android aplikacija za mobilno učenje Japanskog jezika razvijena u okviru istraživanja na Katederi.
  • ELAB SMS – PaaS koji omogućava studentima integraciju sopstvenih aplikacija sa SMS servisom.

Među najznačajnijim softverima koji se koriste u nastavi su:

  • WAMP Server – Paket koji sadrži Apache web server, MySQL server baze podataka i skriptni jezik PHP, namenjen izvršavanju na Windows operativnom sistemu. Studenti koji koriste Linux mogu umesto WAMP-a da koriste ekvivalentan paket XAMPP. WAMP i slični paketi se koriste na većini predmeta Katedre.
  • Blender – Blender je besplatan, moćan i kompleksan alat za 3D modeliranje koji se koristi za kreiranje animiranih filmova, interaktivnih 3D aplikacija i igara. Rad u Blenderu se obrađuje na predmetu Simulacije i simulacioni jezici.
  • Eclipse – Open – source proširivo razvojno okruženje prvenstveno namenjeno programiranju u Javi. Predstavlja standardnu platformu za programiranje za Android operativni sistem, a može se koristiti i za PHP i rad sa drugim programskim jezicima.
  • Android SDK – Paket za razvoj aplikacija za Android operativni sistem. Prvenstveno se koristi u okviru predmeta Mobilno poslovanje, i obično se koristi u kombinaciji sa Eclipse razvojnim okruženjem.
  • Fritzing – Softver za dizajn i izradu prototipova hardverskih rešenja. Koristi se na predmetu Internet inteligentnih uređaja.