Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Osnovne akademske studije

Predmeti Katedre za elektronsko poslovanje realizuju se u okviru studijskih programa za osnovne akademske studije: Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment, na Fakultetu organizacionih naukaUniverziteta u Beogradu. Predmeti obuhvataju oblasti elektronskog poslovanja, primene savremenih tehnologija u elektronskom poslovanju, projektovanja i implementacije kompleksnih poslovnih rešenja, veb aplikacija i mobilnih aplikacija, primene simulacije u poslovanju, internet marketinga, social computing-a, sveprisutnog računarstva, cloud computing-a, big data, proširene realnosti, poslovne inteligencije, startup projekata i druge. Osnovne akademske studije Katedre za elektronsko poslovanje su koncipirani tako da obrazuju diplomirane inženjere koji će dobiti visok nivo teorijskih i praktičnih znanja i veština, kao i da omoguće dalji nastavak školovanja na master akademskim studijama. Profesionalne kompetencije studenata koje se stiču tokom izučavanja ovih predmeta doprineće podizanju nivoa konkurentnosti studenata na lokalnom i svetskom tržištu rada.

Predmeti studijskog modula Tehnologije elektronskog poslovanja.

U okviru studijskog modula Tehnologije elektronskog poslovanja studenti stiču širok korpus kompetencija, odnosno teorijskih i praktičnih znanja koje im daju mogućnost za razvoj stručne karijere i nastavak istraživanja i školovanja u oblasti razvoja aplikacija, servisa i infrastruktura za elektronsko poslovanje.
Savladavanjem studijskog modula Tehnologije elektronskog poslovanja student stiče sledeće opšte sposobnosti:
- analize i sinteze u oblasti projektovanja i razvoja različitih sistema elektronskog poslovanja
- ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u oblasti primene naprednih IT u poslovanju i drugim sferema ljudskog delovanja
- razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u vezi sa projektima, tehnologijama, modelima, sistemima, servisima i aplikacijama elektronskog poslovanja
- praktične primene znanja u projektima elektronskog poslovanja u najširem smislu
- mogućnost komunikacije i saradnje sa različitim stejkholderima, kao i konkurentnost i aktuelnost na međunarodnom nivou
- primene najboljih praksi, etičnosti u poslovanju i razvoju informacionog društva

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:
- temeljno poznavanje i razumevanje u oblasti primene naprednih veb i sveprisutnih tehnologija u elektronskom poslovanju i modelovanja sistema elektronskog poslovanja;
- rešavanja teorijskih i praktičnih problema u oblasti elektronskog poslovanja primenom savremenih metoda, arhitektura, pristupa i servisa
- integracija znanja vezanih za različite tehnologije i primena u različitim kontekstima (biznis, obrazovanje, svakodnevne aktivnosti)
- razumevanje i primena inovatnivnih tehnologija u oblasti elektronskog poslovanja.

Ključni ishodi učenja prema deskriptorima ishoda učenja nacionalnog okvira kvalifikacija su:
- Studenti su osposobljeni da rešavaju složene probleme iz oblasti primene IT u elektronskom poslovanju na inovativan način
- Studenti su osposobljeni da sarađuju sa svim zainteresovanim stranama u eko-sistemima elektronskog poslovanja
- Studenti su osposobljeni da primenjuju složene metode, tehnike i modele u oblasti elektronskog poslovanja kao osnovu za naučna i primenjena istraživanja
- Studenti su poseduju veštine da samostalno upravljaju složenim IT projektima
- Studenti poseduju veštine za realizaciju preduzetničkih poduhvata