Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Udžbenik Razvoj softvera orijentisanog na procese

Razvoj softvera orijentisanog na procese
Miloš Radenković, Zorica Bogdanović
Računarski fakultet
Fakultet organizacionih nauka
ISBN: 978-86-7680-439-9

Predmet analize i izlaganja gradiva u ovom udžbeniku je razvoj softvera orijentisanog na procese. Gradivo uključuje teorijske osnove, metode koje se koriste u projektovanju softvera, implementaciona okruženja, kao i alate i metode za upravljanje razvojem softvera. Cilj je da se u okviru knjige predstave najznačajniji procesi softverskog inženjerstva i njihova primena, počev od korisničkih zahteva koji se danas postavljaju pred informacione sisteme velikih preduzeća: distribuiranost, linearna skalabilnost i pouzdanost. Zatim, pregled teorijskih koncepata koji to omogućuju: paralelni procesi, servisi, događaji i metode za njihovo upravljanje, kao i metode za upravljanje softverskim procesom, gde je posebna pažnja posvećena DevOps-u. Teorijske osnove paradigme razvoja softvera orijentisanog na procese, kakva je u upotrebi danas, u literaturi su date u fragmentima i sa glavnim referencama koje su objavljene nekoliko decenija unazad, tako da danas nije moguće u jednoj referenci naći kompletan i konzistentan prikaz ove paradigme. U teorijskim radovima, a naročito u metodama i alatima, mešaju se koncepti objektno i procesno orijentisane paradigme, istim konceptima u različitim metodama i softverskim alatima se daju drugačija imena, s pokušajima, iako se radi o sinonimima, da se iz razlike u sintaksi definiše nova semantika. Ovaj udžbenik je pokušaj da se učini makar mali doprinos uklanjanju nejasnoća, objedinjavanjem različitih teorijskih pristupa sa jasnom distinkcijom između različitih paradigmi. Naravno, različite paradigme razvoja softvera mogu se kombinovati u istom projektu ili softverskom alatu. Znanje o prednostima i nedostacima svake od paradigmi može doprineti kvalitetnijem softverskom rešenju.
S obzirom na to da je softversko inženjerstvo u najvećoj meri okrenuto praksi i konkretnoj primeni, deo ove knjige posvećen je implementacionim okruženjima i alatima za upravljanje životnim ciklusom kontejnera kao i njihovom orkestracijom. Udžbenik i praktikum laboratorijskih vežbi, koji je u pripremi, čine celinu nastavnih materijala za savlađivanje izloženog gradiva.