Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Razvoj progressive web aplikacija upotrebom VueJS okvira

1. Naziv teme: Progressive web aplikacije – PWA
Sadržaj teme: PWA. Ključni koncepti i definicije. Prednosti i nedostaci. Web app manifest. Add to home screen. Progressive enhancements. Service worker, Web Push API, Notification API. App shell. Stream API. Primeri PWA.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

2.Naziv teme: VueJS okvir
Sadržaj teme: Uvod. Ključni koncepti. Lifecycle Diagram. Templejti, direktive. Uslovno i deklarativno renderovanje. Upravljanje orisničkim inputom. Computed Properties and Watchers. Class and Style Bindings. Upravljanje događajima. Komponente. Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

3.Naziv teme: Primena VueJS okvira za razvoj PWA
Sadržaj teme: Tehnologije za razvoj PWA. Primena JS okvira za razvoj PWA. Uloga komponenata VueJS ekosistema u razvoju PWA. HTML 5 API. Push notifikacije. Upravljanje HTTP zahtevima. Rad u oflajn režimu. Razmena poruka preko APIja.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

4.Naziv teme: Izrada projekta
Sadržaj teme: PWA – projekat. Projektovanje arhitekture i UI/UX aplikacije. Stek tehnologija. Integracija sa eksternim servisima i aplikacijama. Notifikacije. Razvoj ELAB PWA aplikacije.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

Pohađanje kursa je besplatno za sve učesnike. Nastava će biti organizovana onlajn, korišćenjem Mudl sistema i video konferencija. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

  • Internet tehnologije – osnovne studije;
  • Internet tehnologije i sistemi – master studije;
  • Internet tehnologije i sistemi – odabrana poglavlja – specijalističke akademske studije;
  • Internet tehnologije – odabrana poglavlja – doktorske studije.
progressive web aplikacija

www.elab.fon.bg.ac.rs

www.web.dv