Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Konkurentno i distribuirano programiranje u Python programskom jeziku

1. Naziv teme: Python programski jezik
Sadržaj teme: Uvod u programski jezik Python. Osnovna sintaksa. Kontrola toka. Strukture podataka u Python-u. Funkcije. Ulaz i izlaz. Rad sa fajlovima. Upravljanje greškama i izuzecima. Paketi i moduli. Objektno-orijentisani Python. Rad sa bazama podataka.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

2. Naziv teme: Konkurentno i distribuirano programiranje
Sadržaj teme: Osnovni koncepti konkurentnog i distribuiranog rogramiranja. Procesi. Niti. Problemi komunikacije i sinhronizacije procesa. Signalizacija. Sistemska sredstva za komunikaciju i sinhronizaciju procesa. Monitori. Koordinacija i sinhronizacija procesa u distribuiranim računarskim sistemima. Upravljanje procesima, memorijom i uređajima u distribuiranom okruženju. Programiranje zasnovano na događajima, servisima i procesima. Procesno i servisno orijentisane arhitekture zasnovane na distribuiranoj razmeni poruka. Primeri primene: P2P mreže, distribuirani fajl sistemi, distribuirane baze podataka, poslovna analitika, blockchain tehnologije.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

3. Naziv teme: Python biblioteke i programiranje konkurentnih aplikacija
Sadržaj teme: Konkurentno programiranje u Python-u. Global interpreter lock. Upotreba Python biblioteka prilikom razvoja konkurentnih aplikacija. Razvoj konkurentnih aplikacija.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

Pohađanje kursa je besplatno za sve učesnike. Nastava će biti organizovana onlajn, korišćenjem Mudl sistema i video konferencija. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

  • Konkurentno programiranje – osnovne studije;
  • Konkurentno i distribuirano programiranje – master studije;
  • Konkurentno i distribuirano programiranje – odabrana poglavlja – doktorske studije.
python

https://elab.fon.bg.ac.rs/

https://web.dev/progressive-web-apps/