Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

ELAB data centar

Hardverska infrastruktura Katedre za elektronsko poslovanje predstavlja osnovu za kvalitetnu realizaciju nastavnog procesa. Infrastruktura omogućava viši nivo dostupnosti, skalabilnosti, pouzdanosti i brži pristup servisima namenjenih studentima i otvara mogućnost saradnje sa drugim naučno-istraživačkim ustanovama, preduzećima i državnim institucijama. Jezgro sistema predstavlja serverska infrastruktura koja poseduje 200 procesorskih jedinica i 1TB operativne memorije. Na serverima je instaliran operativni sistem CentOS koji predstavlja stabilnu i moćnu distribuciju Linux-a.

ELAB infrastruktura Računarska mreža Katedre za elektronsko poslovanje povezuje servere, radne stanice i drugu opremu  sa spoljnim svetom. Mreža je realizovana primenom hijerarhijskog mrežnog modela. Omogućen je gigabitni protok između svih uređaja povezanih na mrežu, kao i paralelno funkcionisanje više odvojenih virtuelnih mreža koje sačinjavaju deo infrastrukture u okviru cloud-a.

Virtuelizacija i Cloud Computing infrastruktura

Na fizičkim serverima je instaliran KVM sistem za virtuelizaciju koji omogućava pokretanje različitih virtuelnih mašina. Postavljena je Cloud Computing infrastruktura za čije upravljanje se koristi OpenStack IaaS (Infrastructure as a Service) softversko rešenje. Servisi Katedre za elektronsko poslovanje realizovani su u cloud okruženju.

Big Data infrastruktura

Na postavljenoj mrežnoj infrastrukturi podignut je moćan Hadoop ekosistem, koji obuhvata Apache Hadoop rešenje i druge softverske alate, kao što su: Pig, Hive, Hbase, Sqoop, HCatalog. Na ovaj način, omogućeno je skladištenje i analiza velikih količina podataka (eng. big data), kao i realizaciju zahtevanih računarskih operacija na efikasan i efektivan način u okviru naučno-istraživačkog rada. Big data infrastruktura omogućava studentima da savladaju nove tehnike obrade velikih količina podataka, kao i upoznavanje sa NoSQL bazama podataka.

Za potrebe edukacije i naučno-istraživačkih radova Katedre za elektronsko poslovanje, Univerziteta u Beogradu, Fakulteta organizacionih nauka, koristi se HDP koja je instalirana na OpenStack-u pomoću dodatka Savanna.

Katedra za elektronsko poslovanje ima jedan klaster na kome je instaliran HDP (Hortonworks Data Platform). Klaster se sastoji od tri hosta. Jedan je master host na kome se nalaze servisi od najbitnijeg značaja, kao i servisi za upravljanje i praćenje vitalnih funkcija HDP-a. Na druga dva su instalirani servisi koji se nazivaju klijentima, kao što su Pig, Hive, Hbase, koji su ključni za analizu.

Omogućen je i pristup studentima, kako bi mogli da savladaju nove tehnike obrade velikih količina podataka, kao i da se upoznaju sa NoSQL bazama podataka. Ovaj servis je moguće koristiti u okviru računarske mreže fakulteta.

Studentski servisi

ELAB infrastruktura predstavlja hardversku i softversku podršku za realizaciju brojnih servisa za studente. Osim Moodle platforme za učenje, ELAB nudi i sledeće servise studentima u okviru cloud infrastrukture:

  • ELAB Hosting – besplatna studentska platforma za hosting.
  • ELAB SMS – besplatna platforma koja omogućava integraciju SMS servisa u sopstvene aplikacije studenata.
  • ELAB IoT platforma – besplatna studentska platforma za realizaciju IoT projekata.