Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Specijalističke studije

Program specijalističke studije Elektronsko poslovanje i Java tehnologije je u postupku akreditacije.

Specijalističke studije Elektronsko poslovanje i Java tehnologije predstavljaju deo novih specijalističkih studija na FON-u, Univerzitet u Beogradu.

Studijski program Elektronsko poslovanje i Java tehnologije je nastavak programa master i osnovnih akademskih studija Fakulteta organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Studijski program obuhvata dva studijska područja Elektronsko poslovanje i Java tehnologije.

Predmeti studijskog područja Elektronsko poslovanje:

Naziv predmetaSemestarESPBStatus
E-poslovanje18Izborni
Internet marketing18Izborni
Razvoj aplikacija e-poslovanja18Izborni
Razvoj mobilnih aplikacija18Izborni
Sveprisutno računarstvo i internet inteligentnih uređaja18Izborni
Upravljanje rizikom u razvoju softvera18Izborni
Cloud computing i big data18Izborni
Blockchain tehnologije u elektronskom poslovanju18Izborni

Svrha ovog studijskog programa je osposobljavanje studenata za samostalan visoko specijalizovani rad u oblasti elektronskog poslovanja i rešavanje aktuelnih problema u softverskom inženjerstvu primenom Java tehnologija. Svrha studijskog programa uključuje i razvoj poslovnih strategija i inovativnih softverskih servisa u kompleksnim digitalnim ekosistemima. Stečena znanja i veštine studentima će omogućiti da uspešno planiraju i rukovode komercijalnim i inovacionim projektima u oblasti elektronskog poslovanja i razvoja softvera, kao i da primene rezultate aktuelnih istraživanja u praksi. Posebna svrha programa je da osposobi studente da kritičkim razmišljanjem i upotrebom stečenih znanja razvijaju savremena i kreativna softverska rešenja u različitim oblastima.

Fakultet organizacionih nauka je matičan za oblasti obuhvaćene ovim studijskim programom na Univerzitetu u Beogradu i već nekoliko decenija obrazuje studente za prepoznatljive i jasno definisane profesije i zanimanja u oblastima elektronskog poslovanja, razvoja softvera i programiranja. Potražnja za visoko specijalizovanim inženjerima u navedenim oblastima u stalnom je rastu, kako u nacionalnim okvirima i u okruženju, tako i na svetskom nivou. Ponuda poslova, kretanja na tržištu, kao i trendovi u privredi, društvu, organima državne uprave i drugim javnim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na tu činjenicu i to je najbolja potvrda potrebe za studijskim modulima ovog studijskog programa. Fakultet organizacionih nauka želi da ovim studijskim programom ponudi studentima znanja i kompetencije u skladu sa potrebama poslova na tržištu rada u oblastima projektovanja sistema elektronskog poslovanja, projektovanja softvera i Java programiranja. S obzirom na sve veći značaj ovih oblasti i tražnju za stručnim kadrovima, ovaj studijski program je od značaja za razvoj privrede i unapređenje informatičkih resursa društva u celini.

Program će doprineti sticanju znanja i veština za nova atraktivna zanimanja na IT tržištu i to za seniorske i menadžerske pozicije: menadžer za upravljanje digitalnom transformacijom, arhitekta IT rešenja i ekosistema (software architect, system architect…), back-end developer, front-end developer, mobile developer, full-stack developer, menadžer IT projekata, devops menadžer, blockchain programer i analitičar, Java programer,  kao i pozicije u top menadžmentu IT kompanija. S obzirom na skup znanja i veština, očekuje se da ovaj program podstakne studente i na osmišljavanje i pokretanje samostalnih IT preduzetničkih poduhvata (startapi).

Program studija usklađen je sa principima iz Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020, okvirom Digicomp 2.0, preporukama najznačajnijih inženjerskih društva na svetskom nivou (IEEE, ACM), strategijama EU, kao i specijalističkim programima na najznačajnijim svetskim univerzitetima u oblasti softverskog inženjerstva i elektronskog poslovanja.

Primarni cilj studijskog programa Elektronsko poslovanje i Java tehnologije je da studentima pruži kvalitetna, relevantna i specijalizovana znanja i sadržaje iz oblasti elektronskog poslovanja i razvoja softvera primenom Java tehnologija.

Osnovni ciljevi studijskog programa su:

 • razvijanje specijalizovanih akademskih i stručnih znanja iz oblasti elektronskog poslovanja i Java tehnologija i osposobljavanje studenata za njihovu primenu u praksi;
 • osposobljavanje studenata da rešavaju složene probleme iz oblasti elektronskog poslovanja i razvoja softvera na inovativan način primenom savremenih informacionih tehnologija;
 • osposobljavanje studenata za analizu i razumevanje standarda, preporuka i najboljih praksi u elektronskom poslovanju i razvoju softvera korišćenjem Java tehnologija;
 • osposobljavanje studenata za upravljanje složenim projektima elektronskog poslovanja i razvoja softvera korišćenjem Java tehnologija;
 • podsticanje studenata na analitičko razmišljanje, kreativnost i inovativnost;
 • lako zapošljavanje i veća konkurentnost kadrova u oblasti elektronskog poslovanja i Java tehnologija.

Posebni predmetno-specifični ciljevi studijskog programa obuhvataju ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti modula.

Ciljevi modula Java tehnologije:

 • osposobljavanje studenata za samostalan i timski rad na razvoju, administriranju i održavanju softvera koji je zasnovan na Java tehnologijama;
 • osposobljavanje studenata za analizu korisničkih zahteva u različitim aplikativnim domenima i modeliranje softvera koji te zahteve treba da podrži;
 • korišćenje savremenih softverskih okruženja i alata za projektovanje, implementaciju i testiranje, veb, desktop i Android  Java aplikacija;
 • utvrđivanje i obezbeđivanje kvaliteta softvera korišćenjem aktuelnih okvira za tu namenu.

Ciljevi modula Elektronsko poslovanje:

 • osposobljavanje studenata za kritičku analizu, temeljno poznavanje, projektovanje i razvoj rešenja elektronskog poslovanja zasnovanih na savremenim informacionim tehnologijama, kao što su cloud, internet of things, blockchain, big data;
 • osposobljavanje studenata za analizu komercijalnih i rešenja otvorenog koda iz oblasti elektronskog poslovanja, odabir i uvođenje odgovarajućeg rešenja, kao i razvoj sopstvenih rešenja;
 • razvijanje sposobnosti za praćenje novih pravaca razvoja u oblasti elektronskog poslovanja;
 • sticanje veština za upravljanje i implementaciju ekosistema elektronskog poslovanja i upravljanje projektima digitalne transformacije poslovnih sistema;
 • razvijanje sposobnosti za projektovanje, razvoj i implementaciju aplikacija u pametnim okruženjima.

Poseban cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za više nivoe studija, kao i celoživotno obrazovanje u oblastima elektronskog poslovanja i razvoja softvera.

U okviru studijskog programa Elektronsko poslovanje i Java tehnologije studenti stiču širok korpus kompetencija, odnosno teorijskih i praktičnih znanja koje im daju mogućnost za razvoj stručne karijere i nastavak istraživanja i školovanja u oblastima razvoja sistema elektronskog poslovanja i primene naprednih Java tehnologija. Kompetencije, znanja i veštine odgovaraju nivou 7.2 iz Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (NOKS), a po klasifikaciji pripadaju užem području 061 – Informacione i komunikacione tehnologije (IKT).

Savladavanjem studijskog programa Elektronsko poslovanje i Java tehnologije studenti stiču sledeće opšte sposobnosti:

 • sposobnost da samostalno i sa punom odgovornošću realizuju projekte, analiziraju, strukturiraju i rešavaju probleme u oblasti e-poslovanja i razvoja softvera primenom Java tehnologija;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja, analize i pristupa u vezi sa projektima, tehnologijama, modelima, sistemima, servisima i aplikacijama;
 • sposobnost uključivanja u naučno-istraživački rad i objavljivanje rezultata naučnog rada i nastavak studiranja na višim nivoima studija;
 • sposobnost objedinjavanja znanja iz većeg broja oblasti, multidisciplinarnost.

Takođe, studenti stiču sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • upravljanje kompleksnim sistemima elektronskog poslovanja;
 • primena praktičnih veština u oblasti digitalnog marketinga, mobilnog poslovanja, sveprisutnog računarstva, upravljanja IT rizicima i blockchain aplikacija;
 • razvoj i implementacija poslovnih modela e-poslovanja u različitim kontekstima;
 • osmišljavanje sopstvenih projekata, IT preduzetništvo;
 • upravljanje razvojem aplikacija zasnovanih na naprednim mobilnim, IoT i blockchain tehnologijama;
 • projektovanje skalabilnih i pouzdanih cloud i big data servisa za e-poslovanje;
 • upravljanje rizicima u razvoju softvera;
 • samostalan i timski rad na razvoju, administriranju i održavanju softvera koji je zasnovan na Java tehnologijama;
 • analiza korisničkih zahteva u različitim aplikativnim domenima i modeliranje softvera koji te zahteve treba da podrži;
 • korišćenje savremenih softverskih okruženja i alata za projektovanje, implementaciju i testiranje, veb, desktop i Android softverskih sistema realizovanih u Java tehnologijama;
 • utvrđivanje i obezbeđivanje kvaliteta softvera korišćenjem aktuelnih okvira.

Ključni ishodi učenja prema deskriptorima ishoda učenja nacionalnog okvira kvalifikacija su:

 • Studenti su osposobljeni da rešavaju složene probleme iz oblasti elektronskog poslovanja i razvoja softvera korišćenjem Java tehnologija na inovativan način;
 • Studenti su osposobljeni za analizu, projektovanje, rukovođenje implementacijom i strateško upravljanje sistemima elektronskog poslovanja;
 • Studenti poseduju veštine da samostalno upravljaju složenim komercijalnim i istraživačkim projektima elektronskog poslovanja i razvoja softvera korišćenjem Java tehnologija;
 • Studenti su osposobljeni da istražuju nove pristupe, upravljaju, projektuju i primenjuju praktična, specijalizovana znanja u oblasti elektronskog poslovanja i Java tehnologija;
 • Studenti su osposobljeni za upravljanje rizikom u razvoju softvera;
 • Studenti su sposobni da analiziraju i vrednuju različite modele, koncepte i principe iz teorije i prakse elektronskog poslovanja i razvoja softvera;
 • Studenti su sposobni da upravljaju i vode složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa drugima u sistemima elektronskog poslovanja i u projektima razvoja softvera;
 • Studenti poseduju veštine za realizaciju preduzetničkih poduhvata i preuzimanje rukovodećih pozicija.

Studijski program Elektronsko poslovanje i Java tehnologije se sastoji iz dva studijska modula: Elektronsko poslovanje i Java tehnologije. U okviru svakog studijskog modula postoje četiri izborna predmeta, koji se mogu birati iz grupe izbornih predmeta izabranog studijskog modula.

U okviru studijskog modula Elektronsko poslovanje izborni predmeti su: E-poslovanje, Internet marketing, Razvoj aplikacija e-poslovanja, Razvoj mobilnih aplikacija, Sveprisutno računarstvo i internet inteligentnih uređaja, Cloud computing i big data, Blockchain tehnologije u elektronskom poslovanju i Upravljanje rizikom u razvoju softvera.

U okviru studijskog modula Java tehnologije izborni predmeti su: Osnove Java programiranja, Objektno orijentisano Java programiranje, Napredne Java tehnologije, Java tehnologije za pristup podacima, Veb Java tehnologije, Android programiranje u Javi, Softverski paterni u Javi i Java okviri.

Stručna praksa je obavezna i ima cilj da osposobi studente  za  samostalni  istraživački  i  stručni  rad  u  prepoznavanju i rešavanju konkretnih zadataka iz oblasti elektronskog poslovanja i razvoja softvera korišćenjem Java tehnologija, u realnim uslovima prakse i/ili u istraživačkim laboratorijama i centrima.

Predmet  Završni rad je obavezan i obuhvata: prijavu, finalni naslov teme rada, istraživački deo. Završni specijalistički rad obuhvata sledeće elemente: uvod, teorijski deo, praktičan/eksperimentalni deo, rezultati i diskusija, zaključak, pregled literature. 

Studijski program Elektronsko poslovanje i Java tehnologije usklađen je sa savremenim svetskim tokovima i stanjem struke u oblastima elektronskog poslovanja i Java tehnologija, kao i sa akreditovanim programima inostranih visokoškolskih ustanova evropskog i svetskog obrazovnog prostora. Studijski program je celovit i sveobuhvatan i usaglašen je sa drugim studijskim programima Fakulteta organizacionih nauka.

Studijski program Elektronsko poslovanje i Java tehnologije  usklađen je sa:

Sličnost sa drugim studijskim programima (studijski modul Elektronsko poslovanje):

 1. Univerzitet: Carnegie Mellon University, USA
  Naziv programa: Fifth Year Master's Program in Computer Science
 2. Univerzitet: International Telematic University UNINETTUNO, Italija
  Naziv programa: Computer Engineering - Study path: Big Data
 3. Univerzitet: University of Vaasa, Finska
  Naziv programa: Technical Sciences - Licentiate Degree

Sličnost sa drugim studijskim programima (studijski modul Java tehnologije):

 1. Univerzitet: John Hopkins, USA
  Naziv programa: Computer science – Study path: Enterprise and Web computing
 2. Univerzitet: The University of Chicago, USA
  Naziv programa: MS in Computer Science (MS Specializaion Program – Software Engineering)
 3. Univerzitet: University of  Wales, Wales, UK
  Naziv programa: Software Engineering

Studijski program je formalno i strukturno usklađen sa utvrđenim predmetno-specifičnim standardima za akreditaciju. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, sticanja diplome i načina studiranja.

fghgfh