Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Upravljanje rizikom u razvoju softvera – SAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje i Java tehnologijeMarijana Despotović - Zrakić, Vladimir ObradovićIzborni18

Cilj predmeta je da studenti ovladaju metodologijama, okvirima, tehnikama i standardima za procenu i upravljanje rizikom u razvoju softvera. Poseban fokus predmeta je na ovladavanju stručnim znanjima i veštinama potrebnim za upravljanje rizikom u svakoj fazi projektovanja i implementacije softvera.

Studenti su osposobljeni za upravljanje rizikom u procesu razvoja softvera. Takođe, studenti su osposobljeni za primenu različitih metodoloških pristupa razvoju softvera, okvira i tehnika za upravljanje rizikom pri projektovanju i implementaciji kompleksnih, skalabilnih i distribuiranih softverskih rešenja

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, Fakultet organizacionih nauka, 2015.

2. Labus M, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, Popović S, Adaptive E-Business Continuity Management: Evidence from the Financial Sector, Computer Science and Information Systems, 2020.

3. Labus M, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, Introducing Adaptive E-Business Continuity Management. In: Rocha Á., Correia A., Adeli H., Reis L., Costanzo S. (eds) Recent Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 569, Springer, Cham, 2017

4. Raymond Pompon, IT Security Risk Control Management: An Audit Preparation Plan, Appress, 2016

5. De Haes S, Van Grembergen W, Joshi A, Huygh T, Enterprise Governance of IT, Alignment, and Value. In Enterprise Governance of Information Technology (pp. 1-13), Springer, Cham, 2020.

6. IT Governance Privacy Team, EU General Data Protection Regulation (GDPR): An Implementation and Compliance Guide, Second edition, ITGP, 2017.

7. Materijali u e-formi sa sajta moodle.elab.fon.bg.ac.rs, 2021.