Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Razvoj mobilnih aplikacija – SAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje i Java tehnologijeDušan M. Barać, Aleksandra B. LabusIzborni18

Cilj predmeta je da studenti steknu visokospecijalizovana znanja u oblasti mobilnog poslovanja, kao i da budu sposobni da rešavaju aktuelne probleme, razvijaju i implementiraju strategije, modele i servise mobilnog poslovanja. Poseban cilj je da se studenti osposobe za upravljanje projektima vezanim za razvoj mobilnih aplikacija i servisa u elektronskom poslovanju, kao i planiranje i organizovanje primenjenih istraživanja u oblasti mobilnog poslovanja.

Studenti su osposobljeni da istražuju nove pristupe, upravljaju, projektuju i primenjuju praktična, specijalizovana znanja u sistemima mobilnog poslovanja, kao i za samostalan naučno istraživački rad u oblasti mobilnog poslovanja. Dodatno, studenti su osposobljeni za rukovođenje komercijalnim i istraživačkim projektima iz oblasti elektronskog poslovanja koji se primarno zasnivaju na razvoju primeni i integraciji mobilnih aplikacija i servisa

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. M. Despotović-Zrakić, V.Milutinović, A. Belić (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, March 2014.
3. M. Milutinović, A. Labus, V. Stojiljković, Z. Bogdanović, M. Despotović-Zrakić, Designing a mobile language learning system based on lightweight learning objects, Multimedia Tools and Applications, DOI: 10.1007/s11042-013-1704-5, 2013, ISSN 1380-7501
4. Milovanović, S., Bogdanović, Z., Labus, A., Barać, D., & Despotović-Zrakić, M. (2019). An approach to identify user preferences based on social network analysis. Future Generation Computer Systems, 93, 121-129, ISSN 0167-739X, https://doi.org/10.1016/j.future.2018.10.028.
5. Radenkovic, B., Prokhorov, S., Despotovic-Zrakic, M., Bogdanovic, Z., & Labus, A. (2019, March). The Impact of Nikola Tesla's Patents to Development of Modern Mobile and Internet Services, in 2019 International Conference on Engineering Technologies and Computer Science (EnT) (pp. 7-11). IEEE.
6. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs