Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Dušan Barać

Dušan Barać

Ime: Dušan Barać
Zvanje: Vanredni profesor
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
E-mail: dusan@elab.rs

Biografija

Dušan Barać rođen je 1983. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, smer – informacioni sistemi, 2007. godine. Doktorske studije, smer Elektronsko poslovanje, upisao je na FONu 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Razvoj modela i servisa portala za adaptivno elektronsko obrazovanje” odbranio je 2011. godine na FONu. Od 2008. godine zaposlen je na Fakultetu organizacionih nauka u zvanju saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektronsko poslovanje. Zaposlen je na Fakultetu organizacionih nauka kao vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektronsko poslovanje. Prilikom evaluacije od strane studenata, njegov rad je bio ocenjivan najvišim ocenama.

Nastavne aktivnosti

Prof. dr Dušan Barać je kao nastavnik na osnovnim dodiplomskim, diplomskim master, specijalističkim i doktorskim studijama FONa, držao nastavu iz više predmeta:

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Internet tehnologije
 3. Simulacija i simulacioni jezici
 4. Internet marketing
 5. Internet inteligentnih uređaja
 6. Mobilno poslovanje
 7. Bankarstvo na Internetu
 8. Elektronsko bankarstvo
 9. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja

Vođenje magistratura i doktorata

Prof. dr Dušan Barać je bio mentor na dve odbranjenoj doktorskoj disertaciji:

 1. dr Marija Maletić
 2. dr Vanjica Ratković-Živanović

Bio je mentor na više master i diplomskih rada.

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja prof. dr Dušana Baraća su:

 • Elektronsko poslovanje
 • Internet tehnologije
 • E-uprava
 • Elektronsko obrazovanje
 • E-bankarstvo

Prof. dr Dušan Barać je objavio osam radova u časopisima međunarodnog značaja na SCI i SCIe liste, rad u međunarodnom tematskom zborniku, oko pet radova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja koji nisu na SCI listi, oko trideset radova u međunarodnim i domaćim konferencijama. Ima prihvaćeno za objavljivanje poglavlje u međunarodnoj monografiji.

Učešće na stručnim projektima

Prof. dr Dušan Barać učestvovao je u realizaciji više projekata Fakulteta organizacionih nauka:

 • Projekat “Uvođenje GPS sistema u taksi servis grada Beograda”, grad Beograd, Sekretarijat za privredu, 2007.
 • Projekat “Daljinsko obrazovanje za izradu i implementaciju Internet biznis plana”, u okviru programa dodele sredstava za podsticanje zapošljavanja na teritoriji grada Beograda, grad Beograd, Sekretarijat za privredu, 2007.
 • Projekat “Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja”, realizator projekta: Fakultet organizacionih nauka, naručilac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grad Beograd, 2011-2014.

Nagrade

Tokom osnovnih studija, primao je više stipendija i nagrada kao student sa visokim prosekom. Nagrađen od strane FON-a kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Tokom prve godine doktorskih studija primao je stipendiju Ministarstva nauke za mlade istraživače – doktorante.