Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Marija Maletić

 

Ime i prezime: Marija Maletić
Naziv disertacije: Razvoj modela e-glasanja zasnovan na cloud computing tehnologiji
Datum odbrane:  27-02-2019
Mentor:  prof.dr Dušan Barać

 

Rezime

Predmet istraživanja doktorske disertacijeje definisanje modela elektronskog glasanja primenom cloud computing tehnologije. Cilj je ispitivanje mogućnosti primene ovog modela u oblasti uprave i obrazovanja. Sa aspekta elektronske uprave, suština primene modela elektronskog glasanja jeste unapređenje postojećeg, tradicionalnog sistema glasanja koje, pored brojnih drugih prednosti, sa sobom nosi i smanjenje troškova glasanja. Kada je reč o primeni modela elektronskog glasanja u oblasti elektronskog obrazovanja, potrebno je ispitati u kojoj meri tehnike elektronskog glasanja mogu povećati učešće studenata u obrazovnom procesu i njihovo interesovanjeza njega. Još jedan od načina da se ovo postigne jeste upotreba društvenih mreža kao medijuma za crowdvoting, takmičenje i saradnju među studentima. Model infrastrukture elektronskog glasanja predstavljen u ovojdisertacijizasnovan je na cloud computing tehnologiji. Pitanje sigurnosti obezbeđeno je primenom kriptografskih (Blockchain) protokola uz oslanjanje na principe elektronske identifikacije kao sistema za autentifikaciju glasača. Kako je predložena arhitektura modela za elektronsko glasanje višeslojna, postoji mogućnost integracije servisa elektronskog glasanja, IT infrastrukture i registra učesnika u procesu glasanja. U disertacijije opisan koncept servisno-orijentisane arhitekture koja će biti osnov za razvoj sistema za elektronsko glasanje. U cilju evaluacije modela u doktorskoj disertaciji biće realizovano testiranje sistema za elektronsko glasanje u pogledu funkcionisanja i sigurnosti, s akcentom na unapređenju performansi i efikasnosti predloženog modela.