Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Marija Maletić

Marija Maletić

 

Ime i prezime: Marija Maletić
Naziv disertacije: Infrastruktura za e-obrazovanje zasnovana na softverski definisanim mrežama
Datum odbrane:  24-11-2014
Mentor:  prof.dr Dušan Barać

 

Rezime

Rezime

Cilj ove doktorske disertacije je razvoj metode za dobijanje efikasnih kompozitnih fotokatalizatora, sa karbon monolitom i hidrotermalnim ugljenikom kao nosačem titan-dioksida za uklanjanje organskih zagaĎujućih materija iz vode. Karbon monolit kao nosač fotokatalizatora impregnisan je česticama titan-dioksida primenom dve različite metode: metoda potapanja (eng. dip-coating), koja podrazumeva upotrebu vezivnog sredstva, i metoda bazirana na termičkom tretmanu karbon monolita nakon uranjanja u koncentrovani rastvor TiCl4 (eng. thermal treatment).