Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Vanjica Ratković-Živanović

 

 

Ime i prezime: Vanjica Ratković-Živanović
Naziv disertacije: Upravljanje odnosma sa klijentima u B2B poslovanju elektronskih medija
Datum odbrane:  28-09-2016
Mentor:  prof.dr Dušan Barać

 
 
 
 

Rezime

 U ovoj disertaciji razmatrano je B2B poslovanje elektronskih medija. Detaljno su analizirani servisi elektronskih medija i promene koje tehnologije elektronskog poslovanja donose u načinu realizacije i korišćenja ovih servisa. Upravljanje odnosima sa klijentima predstavlja značajnu komponentu u B2B poslovanju elektronskih medija. Posebna pažnja posvećenaje naprednim pristupima i tehnologijama u upravljanju odnosima sa stejkholderima elektronskih medija. Istražene su mogućnosti unapređenja upravljanja odnosima između javnog servisa i njegovih stejkholdera, korišćenjem potencijala inovativnih tehnologija elektronskog poslovanja u medijima kao što su: društveni mediji, digitalna i interaktivna televizija i mobilno računarstvo. U disertaciji je predložen model upravljanja odnosima sa klijentima u B2B poslovanju elektronskih medija. Model obezbeđuje uspešnu primenu savremenih CRM koncepata i servisa, kao i mogućnost saradnje sa stejkholderima. Razmatra se mogućnost integrisanja različitih tipova medija i medijskih servisa u jedinstven poslovni sistem. Integracija se odnosi na informacije, procese, aplikacione komponente i ljudske resurse.