Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Aleksandra Labus

Aleksandra Labus

Ime: Aleksandra Labus
Zvanje: Vanredni profesor
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
E-mail: aleksandra@elab.rs

Biografija

Aleksandra Labus rođena je 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka, smer – Menadžment, 2009. godine. Master studije, smer Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, završila je odbranom master rada pod nazivom: “Igra kao komponenta elektronskog obrazovanja u sistemu za e-učenje Moodle” odbranila je 2010. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Učenje kroz igru u elektronskom obrazovanju” odbranila je 2012. godine. Od prve godine doktorskih studija primala je stipendiju Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za mlade istraživače – doktorante. Od 2008. godine bila je angažovana kao demonstrator na izvođenju nastave, a od 2012. godine zaposlena je na Fakultetu organizacionih nauka u zvanju saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektronsko poslovanje. U zvanje docenta za oblast Elektronsko poslovanje izabrana je 2013. godine, a u zvanje vanrednog profesora izabrana je 2018. godine.

Nastavne aktivnosti

Prof. dr Aleksandra Labus angažovana je na Fakultetu organizacionih nauka na predmetima:

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Internet marketing
 3. Internet inteligentnih uređaja
 4. Simulacija i simulacioni jezici
 5. Internet tehnologije
 6. Mobilno poslovanje
 7. Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju
 8. Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi
 9. E-obrazovanje

Vođenje magistratura i doktorata

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

Član je sledećih stručnih organizacija:

 • IEEE
 • IEEE Computer Society
 • IEEE Women in Engineering

Pripremala je i izlagala radove i aktivno učestvovala u radu IEEE Chapter Computer Science (CO-16). Blagajnik je IEEE Chapter Computer Science (CO-16).

Član je sledećih odbora:

 • Član tehničkog programskog odbora konferencije International conference on Intelligent Information Technologies (ICIIT 2017), Chennai, India, 2017.
 • Član programskog odbora konferencije Prva međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji DIEC 2018, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2018.

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja prof. dr Aleksandre Labus su:

 • Elektronsko poslovanje
 • Internet inteligentnih uređaja
 • Internet marketing i društveni mediji
 • Mobilno poslovanje
 • E-obrazovanje
 • E-zdravstvo

Prof. dr Aleksandra Labus objavila je dvanaest radova u časopisima međunarodnog značaja na SCI i SCIe listi, deset radova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja koji nisu na SCI listi, trideset radova u međunarodnim i petnaest radova na domaćim konferencijama. Ima prihvaćena za objavljivanje tri poglavlja u međunarodnim monografijama i jedan rad u tematskom zborniku vodećeh nacionalnog značaja. Objavila je dva udžbenika:

 1. B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; tiraž 500, odobreni univerzitetski udžbenik, FON, Beograd, 2015.
 2. B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Ž.Bojović, Internet inteligetnih uređaja, ISBN:978-86-7680-304-0; tiraž 500, odobreni univerzitetski udžbenik, FON, Beograd, 2017.

Učešće na stručnim projektima

Prof. dr Aleksandra Labus učestvuje u realizaciji projekta Fakulteta organizacionih nauka:

 • “Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja”, realizator projekta: Fakultet organizacionih nauka, naručilac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grad Beograd, 2011-2014.