Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Aleksandar Simović

Ime i prezime: Aleksandar Simović
Naziv disertacije: Model pametne biblioteke zasnovan na Big Data tehnologijama
Datum odbrane: 
Mentor:  prof.dr Aleksandra Labus

 

  • Pregled u Nacionalnom repozitorijumu disertacija u Srbiji
  • Pregled u digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Beogradu

Rezime

Predmet istraživanja doktorske disertacije je razvoj modela pametne biblioteke zasnovanog na big data tehnologijama i servisima. Centralni istraživački problem razmatran u radu je razvoj big data infrastrukture i servisa pametne biblioteke koji omogućavaju inteligentnu pretragu i preporuku bibliotečkog sadržaja. Poseban cilj rada je da ispita mogućnost integracije razvijenog modela sa pametnim obrazovnim okruženjima u cilju unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa.
U doktorskoj disertaciji je predstavljen model pametne biblioteke kao integralnog dela obrazovnog sistema koji može da poboljša kvalitet i sveobuhvatnost nastavnih resursa i poveća motivaciju u procesu učenja preporučivanjem sadržaja od interesa. Model opisan u radu omogućava primenu big data sistema za analizu, obradu i vizualizaciju podataka prikupljenih iz različitih izvora i obuhvata njihovu integraciju u pametnu biblioteku. Cilj razvoja pametnih biblioteka je da se unaprede bibliotečki poslovni procesi i da se korisnicima pruže inovativni servisi za pretragu i korišćenje sadržaja.
U disertaciji se razmatraju različite perspektive implementacije big data rešenja za pametne biblioteke kao deo kontinuiranog obrazovnog procesa, sa posebnim fokusom na integraciju tradicionalnih sistema i big data tehnologija. Pored navedenih komponenata sistema, model obuhvata infrastrukturu i integraciju sistema preporuke kolaborativnog filtriranja izvora različitih podataka sa big data tehnologijama.
Model je evaluiran kroz testiranje i merenje relevantnih parametara performansi koji utiču na efikasnost predloženog modela.