Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Slobodan Babić

Ime i prezime: Slobodan Babić
Naziv disertacije: Model interoperabilnog elektronskog poslovanja platnih sistema zasnovanih na ontologijama
Datum odbrane:  06-06-2013
Mentor:  prof.dr Marijana Despotović-Zrakić

 
 
 

Rezime

Predmet ove disertacije je razvoj i primena modela interoperabilnog elektronskog poslovanja platnih sistema zasnovanog na ontologijama i Resource-Event-Agent – REA (ISO/IEC 15944-4:2007) ontološkoj objektnoj strukturi sistema. Istraživanje je bazirano na globalnim poslovnim standardima finansijske industrije – referentnim modelima za razmenu informacija. Saznanja iz implementacije sistema za kliring čekova i sistema za direktno zaduženje u Udruženju banaka Srbije koji su realizovani korišćenjem obrazaca za poslovnu integraciju (EIP – Enterprise Integration Patterns) i standardizovanih sistema poruka primenjena su u istraživanju. Istraživanje je prilagođeno i za implementaciju interoperabilnih platnih sistema u Srbiji. Različiti platni sistemi u procesu elektronskog poslovanja su u interakciji sa različitim poslovnim sistemima učesnika. Poslovni sistemi učesnika podržavaju veliki broj korisnika i poslovnih procesa sa specifičnim zahtevima. Osnovni problem je heterogenost između poslovnih procesa, podataka i korišćenih IT tehnologija. Iz tog razloga vreme, finansijska sredstva i informatički resursi se troše na prevođenje podataka iz jednog sistema u drugi. Razmena finansijskih transakcija elektronskim putem postala je prevladavajuća. Time nastaje potreba za razvojem modela interoperabilnog elektronskog poslovanja platnog sistema za razmenu finansijskih transakcija i njihovu obradu. Standardizacija u domenu modeliranja platnih sistema, koja će biti razmatrana, treba da doprinese i većoj efikasnosti ostalih sistema elektronskog poslovanja i interoperabilnosti elektronskog poslovanja učesnika. U svakoj državi platni sistem se sastoji od skupa platnih instrumenata, bankarskih procedura i sistema za prenos sredstava između finansijskih institucija u cilju obezbeđivanja cirkulacije novca. Centralna banka neposredno definiše, reguliše i usmerava tokove novca i ispunjava svoju osnovnu funkciju regulatora finansijskih tokova putem kontrole platnih sistema. Najvažniji je Real Time Gross Settlement System – RTGS, sa kojim su hijerarhijski povezani sistemi banaka i drugih finansijskih institucija, pravnih i fizičkih lica. Među njima su klirinške kuće, agenti, procesorske kuće i zakonom definisane institucije koje se bave izvršenjem, procesiranjem,akvizicijom ili distribucijom informacija o finansijskim transakcijama, ali i drugi sistemi elektronskog poslovanja. Platni sistemi, na način opisan u ovom radu, objedinjuju elemente koji figurišu u svakom sistemu baziranom na porukama, tehnološke elemente nadređenih institucija koji su implicirani standardnim formatom poruka, ambijentalne uslove zadate mestom na kome se platni sistem ostvaruje (mesto u finansijskoj vertikali, vrsti procesiranja za koje je opredeljen, geopolitičkoj topologiji i drugim mogućim elementima), potrebnoj komunikacionoj interakciji, neophodnim informacionim tehnologijama za realizaciju pojedinačnih i opštih zadataka.

Ontologije, kao formalni opis objekata, njihovih osobina i odnosa u određenom domenu su eksplicitno razumljive i za čoveka i računar. U ovom radu, ontološkim pristupom se postiže interoperabilnost i konzistentnost u modelu i obogaćuje dizajn modela sa domena znanja. Standard ISO 15944-4:2007, koji je razmatran u rešenju, definiše ontološko okruženje za specifikaciju koncepata i relacija uključenih u poslovne transakcije i scenarije nazvane Resource-Event-Agent – REA ontologijom. Model je primenjen u konkretnom poslovnom okruženju.