Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Konstantin Simić

 

Ime i prezime: Konstantin Simić
Naziv disertacije: Model infrastrukture e-obrazovanja baziran na Internetu inteligentnih uređaja
Datum odbrane:  15-09-2017
Mentor:  prof.dr Marijana Despotović Zrakić

 

Rezime

Predmet istraživanja doktorske disertacije je razvoj modela infrastrukture visokoškolske obrazovne ustanove zasnovane na konceptima i tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja. Centralni problem koji se razmatra u disertaciji je ispitivanje mogućnosti primene Interneta inteligentnih uređaja u obrazovnom okruženju. U disertaciji je predstavljen model infrastrukture elektronskog obrazovanja zasnovan na konceptima i tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja. Model obuhvata elemente infrastrukture i arhitekture obrazovnog sistema, bežične senzorske mreže koje će biti korišćene u implementaciji modela infrastrukture sistema elektronskog obrazovanja, mogućnosti integracije obrazovne infrastrukture i bežičnih senzorskih mreža sa obrazovnim portalima i sistemom za upravljanje učenjem. Biće detaljno predstavljen crowdsourcing koncept koji omogućava unapređenje obrazovnog procesa kroz uključivanje studenata u kreiranju nastavnih materijala i procesa nastave. Predloženi model se integriše sa postojećim komponentama obrazovne infrastrukture. U okviru evaluacije modela u doktorskoj disertaciji biće realizovano testiranje i merenje relevantnih parametara koji utiču na efikasnost predloženog modela.