Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Anida Zahirović Suhonjić

   

Ime i prezime: Anida Zahrović Suhonjić
Naziv disertacije: Modeli crowdsourcing-a u pametnim obrazovnim okruženjima 
Datum odbrane:  23-04-2018
Mentor: prof.dr Marijana Despotović-Zrakić 

 

Rezime

Razvoj savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija omogućio je proširenje mogućnosti podučavanja i učenja korišćenjem novih metoda i alata za unapređenje kvaliteta elektronskog obrazovanja. Pored toga, pametna obrazovna okruženja i internet inteligentnih uređaja su omogućili promene u pristupima podučavanju i učenju, kako u tradicionalnim okruženjima obrazovanja, tako i u okruženjima virtuelnih zajednica. Različiti novi koncepti kolektivne inteligencije i kolaborativnog učenja, još uvek nisu jasno teorijsko-metodološki uobličeni u kontekstu elektronskog obrazovanja i pametnih obrazovnih okruženja. Među tim konceptima je i crowdsourcing koji koristi znanje i veštine umrežene grupe ljudi da bi se izvršio crowdsourcing zadatak. Crowdsourcing se u primeni pokazao kao efikasna inovacija u učenju i podučavanju, naučnoistraživačkom radu i za rešavanje različitih problema u obrazovanju. Glavna hipoteza koja je razvijena i dokazana u okviru doktorske disertacije je da se razvojem i primenom modela crowdsourcing-a u pametnim obrazovnim okruženjima unapređuju performanse i kvalitet obrazovanja, povećava se motivisanost studenata i poboljšavaju se konačni rezultati obrazovnog procesa. U eksperimentalnom delu doktorske disertacije realizovana su tri istraživačka projekta na dve visokoškolske institucije, koja su za cilj imala validaciju predloženih modela crowdsourcing-a u različitim obrazovnim okruženjima. Rezultati evaluacije su potvrdili veliki potencijal predloženih modela i potvrđena je značajna spremnos t studenata na kolaboraciju, kompetentnost za rešavanje postavljenih zadataka, proizvodnju kvalitetnih rešenja i visok nivo njihove samoorganizovanosti.

Spisak radova proisteklih iz doktorkse disertacije

  1. Zahirović Suhonjić A., Despotović-Zrakić M., Labus A., Bogdanović Z., Barać D.: Fostering students’ participation in creating educational content through crowdsourcing, Interactive Learning Environments, 2018, DOI: 10.1080/10494820.2018.1451898, IF(2016) = 1,674, (M21).
    [ ILE home | Kobson | download ]
  2. Zahirović Suhonjić A., Labus A., Despotović-Zrakić M.: Approach to collaborative microlearning based on crowdsourcing, Proceedings of the XV International Symposium SymOrg 2016; 10-12 June 2016; Zlatibor, Serbia, 2016, pp. 329-337, (M33).
    [ download ]