Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Aleksandra Vukmirović

 

Ime i prezime: Aleksandra Vukmirović
Naziv disertacije: Model infrastrukture za internet marketing  istraživanja u elektronskom poslovanju
Datum odbrane:  16-10-2017
Mentor: prof.dr Marijana Despotović Zrakić

 

Rezime

Predmet istraživanja rada je razvoj modela infrastrukture za internet marketing istraživanja u elektronskom poslovanju. Centralnom problemu koji se razmatra u radu prethodi pojava velike količine podataka – Big Data. Sa razvojem tehnologija i ekspanzijom interneta došlo je do dostupnosti velike količine podataka koji su rasprostranjeni po globalnoj mreži bez reda i strukture. Model razvijen u radu ima za cilj da na efikasan i efektivan način doprinese standardu prikupljanja, skladištenja, obrade i analize dostupnih podataka, kako eksternih – koji se nalaze na mreži, tako i internih. Model je razvijen tako da moţe biti implementiran u sve poslovne sisteme. U radu će biti predstavljen model infrastrukture za internet marketing istraživanja u elektronskom poslovanju baziran na Big Data tehnologiji.