Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Marko Vulić

Ime i prezime: Marko Vulić
Naziv disertacije: Model upravljanja odnosima sa studentima  u elektronskom poslovanju
Datum odbrane:  06-06-2013
Mentor:  prof.dr Marijana Despotović-Zrakić

 

Rezime

U savremenim sistemima elektronskog obrazovanja student predstavlja ključni subjekat koji ima najznačajniji uticaj na ishod obrazovnog procesa. Upravljanje odnosima sa studentima se razmatra kao jedan od metoda za unapređenje procesa komunikacije između obrazovne institucije i studenata. Razvoj i sveprisutnost informaciono-komunikacionih tehnologija omogućuje primenu naprednih alata i servisa za upravljanje odnosima sa studentima. Sistemi elektronskog obrazovanja obezbeđuju nove načine komunikacije i saradnje sa studentima. Predmet istraživanja doktorske disertacije je razvoj modela za upravljanje odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju. Glavna hipoteza koja je razvijena i dokazana u okviru doktorske disertacije jeste da se implementacijom sistema za upravljanje odnosima sa studentima i njegovom integracijom u sistem elektronskog obrazovanja poboljšavaju performanse obrazovnog procesa, ostvaruje visok stepen kolaboracije među učesnicima u obrazovanju i postiže veće zadovoljstvo i lojalnost studenata. Sistem za upravljanje odnosima sa studentima obezbeđuje niz servisa i alata koji omogućuju komunikaciju i saradnju svih učesnika u obrazovnom procesu, promociju obrazovnih institucija i održavanje uspešnih odnosa sa studentima tokom i nakon studiranja. U disertaciji se razmatraju različite tehnologije i platforme koje se mogu primeniti u razvoju sistema za upravljanje odnosima sa studentima: cloud computing, upravljanje digitalnim identitetima, društveni mediji, tehnologije za analitiku, mobilne tehnologije. Analizirana su softverska rešenja za upravljanje odnosima sa studentima i sistemi za upravljanje učenjem na daljinu. Data je detaljna analiza dosadašnjih rezultata istraživanja iz oblasti upravljanja odnosima sa studentima. U centralnom delu disertacije definisan je model za upravljanje odnosima sa studentima, kao i metod za integraciju sa postojećim sistemom za upravljanje učenjem. Predloženi model obuhvata
Doktorska disertacija: Model upravljanja odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju infrastrukturu i arhitekturu sistema za upravljanje odnosima sa studentima, model realizacije poslovnih procesa, kao i model evaluacije sistema. U eksperimentalnom delu doktorske disertacije razvijeni model za upravljanje odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju primenjen je u realizaciji nastavnog procesa u Laboratoriji za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka. Rezultati istraživanja pokazali su da se primenom modela za upravljanje odnosima sa studentima unapređuju performanse obrazovnog procesa i omogućuje bolja saradnja i komunikacija učesnika u obrazovnom procesu. Analiza rezultata je pokazala da je razvijeni model fleksibilan, proširiv, modularan i omogućuje integraciju različitih servisa sistema za upravljanje odnosima sa studentima. Razvijeni model se može primeniti kao standardni sistem i šablon za unapređenje procesa elektronskog obrazovanja u visokoškolskim institucijama u Srbiji.