Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Slavica Radosavljević

 

slavica radosavljevic

 

Ime i prezime: Slavica Radosavljević
Naziv disertacije: Model mobilnog obrazovanja baziranog na tehnologijama proširene realnosti
Datum odbrane:  27-02-2019
Mentor:  prof.dr Marijana Despotović Zrakić

 

Rezime

Doktorska disertacija analizira različite aspekte mobilnog obrazovanja i proširene realnosti u procesu obrazovanja. Model mobilnog učenja omogućuje poboljšanje sistema obrazovanja na daljinu kroz novi način prikazivanja sadržaja i obezbeđivanja interakcije učesnika, primenom tehnologija proširene realnosti. Unapređenje procesa usvajanja nastavnih sadržaja odnosi se na razumevanje stručnih termina poštanskog saobraćaja, sa akcentom na pošiljke koje se pojavljuju u tokovima poštanskog saobraćaja. Takođe, model ima ulogu da ohrabri studente u sticanju veština rukovanja pošiljkama u realnom okruženju tokom izvođenja stručne prakse. Model mobilnog obrazovanja ima zadatak da obezbedi nastavu na zahtev, sa svim osobinama standardnog kontekst–orijentisanog sistema nastave, što podrazumeva mogućnost ponovnog korišćenja, interoperabilnosti i skalabilnosti. Kombinacijom mobilnih uređaja i sistema proširene realnosti, korisniku se obezbeđuje viđenje realnih objekata, obogaćenih digitalnim dodacima, putem svojih mobilnih uređaja. Time se ostvaruje prednost korišćenja mobilnog učenja na svakom mestu i u svako vreme, uz mogućnost prikazivanja sadržaja učenja na zahtev, u kontekstu i kroz podršku od strane kolega/nastavnika.