Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

DRAGAN ĐOKIĆ

Ime i prezime: Dragan Đokić Naziv disertacije: Model portala za inteligentno upravljanje elektronskim dokumentima Datum odbrane: 05-12-2012 Mentor: prof.dr Marijana Despotović Zrakić
 

Rezime

U savremenim uslovima poslovanja zahtevi za dizajn i implementaciju informacionih sistema velikih kompanija postaju sve kompleksniji. Ovakvi sistemi obuhvataju veći broj servisa, aplikacija, uloga i resursa. Istovremeno, koncepti kao što su: distribuiranost, skalabilnost, sveprisutnost, dostupnost informacija, upravljanje digitalnim identitetima, zahtevaju nove pristupe i rešenja. Problem upravljanja informacijama i dokumentima predstavlja jedan od najvažnijih pravaca istraživanja u oblasti razvoja sistema elektronskog poslovanja. Prеdmеt оvе disеrtаciје је istrаživаnjе mоgućnоsti primеnе sаvrеmеnih infоrmаciоnо – kоmunikаciоnih tеhnоlоgiја zа rаzvој mоdеlа pоrtаlа zа intеligеntnо uprаvlјаnjе еlеtkrоnskim dоkumеntimа. Rеšеnjе kоје ćе оvdе biti rаzmаtrаnо zаsnivа sе nа intеgrаciјi i ugrаdnji funkciоnаlnоsti sеrvisа аdаptаciје u sаvrеmеnе sistеmе zа uprаvlјаnjе еlеktrоnskim dоkumеntimа. Glavna hipoteza koja je razvijena i dokazana u okviru doktorske disertacije je da se primеnom mоdеlа intеligеntnоg veb pоrtаlа оmоgućаvа pоbоlјšаnjе uprаvlјаnjа еlеktrоnskim sаdržајimа, intеrаktivnоst kоrisnikа, njihоvu kоlаbоrаciјu, štо imа zа cilј еfikаsniјu rаzmеnu infоrmаciја nа svim hiјеrаrhiјskim nivоimа kао i mеhаnizmе izvеštаvаnjа i mеrеnjа, pоput еlеmеnаtа pоslоvnе intеligеnciје i klјučnih indikаtоrа pеrfоrmаnsi. Osnovna uloga veb portala u ovom istraživanju se ogleda u integraciji heterogenih komponenti sistema za upravljanja dokumentima i adaptivnih servisa. Integracija se odnosi na ljudske resurse, informacije, procese i aplikacione komponente. U eksperimentalnom delu doktorske disertacije realizovano je istraživanje usmereno ka validaciji predloženog modela za projektovanje i implementaciju portala za inteligentno upravljanje dokumentima i razvijenih servisa. Razvijeni veb portal je primenjen u realizaciji poslovnih procesa u Javnom preduzeću PTT saobraćaja „Srbija“. Rezultati istraživanja pokazali su da se primenom servisa veb portala, implementiranih adaptivnih mehanizama i njihovom integracijom sa sistemom za upravljanje dokumentima, postižu bolji rezultati, povećava se nivo kolaboracije, standardizacija dokumenata, unapređuju i transformišu poslovni procesi, smanjuju se troškovi elimisanjem potrebe za papirnom dokumentacijom, poboljšava efikasnost razmene dokumenata i pouzdanost sistema.

Check Also

SLAĐANA JANKOVIĆ

Ime i prezime: Slađana JankovićNaziv disertacije: Model B2B integracije saobraćajnih poslovnih sistemaDatum odbrane:  20-07-2012Mentor: prof.dr …