Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 15. UPRAVLjANjE KLIMATIZACIJOM U PAMETNOJ UČIONICI

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati pametnu učionicu korišćenjem više senzora, aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara. Cilj je prikazati primenu IR transmitera i prijemnika za kontrolu klima uređaja u pametnoj učionici. Senzor za detektovanje temperature će biti povezan sa Arduino uređajem. U zavisnosti od trenutne temperature u prostoriji učionice Arduino uređaj će pomoću IR transmitera slati signal klima uređaju da temperaturu podesi na odgovarajući stepen.
Potrebno je:

  • Prikazati pozicije na kojima bi bili postavljeni senzori, aktuatori i Arduino uređaj
  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Prikaz upravljanja klima uređajem u pametnoj učionici dat je na slici 1.
ucionica
Potrebno je preuzeti biblioteku sa adrese https://github.com/shirriff/Arduino-IRremot. Za realizaciju rešenja koristiti primer15.pde skriptu, a za projektovanje fizičkog povezivanja uređaja i senzoraprimer15.fzz.