Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 26 PAMETAN SISTEM ZALIVANjA

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati i implementirati pametan sistem zalivanja korišćenjem senzora za toplotu i vlažnost, pumpe za vodu, aktuatora (releja), Arduino mikrokontrolera i Raspberry Pi mikroračunara.
Osnovni zadatak je izrada pametnog sistema zalivanja na osnovu metereoloških uslova (temperature i vlažnosti vazduha) i na osnovu predefinisanih parametara sistema.
Pametan sistem zalivanja treba da omogući merenje temperature i vlažnosti u realnom vremenu (na svakih 1 minut) i čuvanje izmerenih veličina u bazi podataka.
Zalivanje se vrši automatskim ili daljinskim uključivanjem pumpe za vodu. Sistem treba da se automatski uključi jednom dnevno u predefinisano vreme (npr. u 22 časa), osim u slučajevima ako je:
vlažnost vazduha veća od predefinisane vrednosti (npr. 80%)
temperatura veća od predefinisane vrednosti (npr. 30 stepeni).

Sistem treba da omogući daljinsko upravljanje pomoću veb i Android aplikacija. U sklopu veb i An¬droid aplikacija potrebno je prikazati trenutnu vlažnost i temperaturu, grafik istorijskih podataka za poslednjih 5 dana i vremensku prognozu za današnji dan.
Sistem treba da pošalje imejl upozorenje korisniku ukoliko je :
• vlažnost vazduha manja od predefinisane vrednosti (npr. 20%)
• temperatura veća od predefinisane vrednosti (npr. 30 stepeni)
• senzor van funkcije.
Potrebno je:

  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Razviti veb i mobilnu aplikaciju koja će omogućiti praćenje i upravljanje sistemom zalivanja.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje
Za ovaj primer koristi se pojednostavljeni model sistama u kome se zaliva jedna biljka u saksiji. Na slici 1 prikazano je okruženje sa svim komponentama.

Slika 1: Pametni sistem zalivanja
Slika 1: Pametni sistem zalivanja

Fizičko povezivanje senzora i uređaja u Fritzing programu:primer 26.fzz

Aktuator koji aktivira utičnicu (220V) i koji je napravljen za potrebe ovog projekta, prikazan na slici 2. Za realizaciju aktuatora korišćeni su relej Keyes S_rly relay module (KY-019) i utičnica

Slika 2: 220V aktuator
Slika 2: 220V aktuator

Razvoj veb aplikacije
Veb aplikacija se nalazi u folderu /smart na hositing nalogu. Ova aplikacija se sastoji od sledećih fajlova:

Osnovni fajl je index.php, a ostali fajlovi sadrže delove kôda koji su uključeni PHP komandom in¬clude u index.php.
Prikaz veb aplikacije za upravljanje pametnim sistemom zalivanja dat je na sledećim slikama (slika 3, slika 4, slika 5 , slika 6 ).

 Slika 3: Veb apikacija za daljinsko upravljanje sistemom zalivanja

Slika 3: Veb apikacija za daljinsko upravljanje sistemom zalivanja
Slika 4: Prikaz istorijskih podataka
Slika 4: Prikaz istorijskih podataka
5
Slika 5: Podešavanje sistema upozoravanja

Pravljenje Android aplikacije
Android aplikacija je napravljena u IDE okruženju Android Studio (verzija 1.2.1.1) i koristi veb servise ovog primera. Prikaz aplikacije dat je na slici 7.

Slika 6: Izgled Android aplikacije
Slika 6: Izgled Android aplikacije

Osnovni fajlovi aplikacije su:
MainActivity.java
• AndroidManifest.xml
• activity_main.xml
Aplikacija je testirana na Android telefonu Samsung Galaxy S5.
Prikaz realizovanog rešenja
Prikaz realizovanog rešenja dat je na slici 8.

Slika 7: Prikaz realizovanog rešenja
Slika 7: Prikaz realizovanog rešenja