Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 25. PAMETNA BAŠTA

  1. Projektni zadatak

Potrebno je projektovati pametnu baštu korišćenjem više senzora, aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara.

Pametna bašta treba da omogući automatizovano zalivanje bašte, slanje obaveštenja o količini vode u kanisteru za zalivanje i obaveštenja o vremenu svakog zalivanja putem SMS-a. Za realizaciju ovog projekta potrebna su dva senzora, pumpa za vodu, relej, LED diode i veb aplikacija sa SMS servisom. Senzor za vlažnost zemljišta treba da se nalazi zaboden u zemljištu koje je potrebno zalivati. Kada vlažnost zemljišta padne ispod dozvoljene vrednosti, treba da se aktivira relej koji pušta struju do pumpe za vodu i započinje zalivanje. Ultrazvučni senzor meri količinu vode koja se nalazi u kanisteru i ispisuje podatke na veb aplikaciji. Prilikom svakog zalivanja bašte vlasnik dobija obaveštenje putem SMS-a da je došlo do zalivanja. Takođe, ukoliko količina vode u kanisteru padne ispod 20%, vlasnik će dobiti obaveštenje da treba da dopuni kanister jer je ostalo malo vode. Ukoliko to ne uradi, dobijaće SMS obaveštenja na svakih 5 časova da treba da dopuni kanister sa vodom. Nakon zalivanja, senzor za vlažnost zemljišta će detektovati da je postignuta normalna vlažnost zemljišta a zatim će ugasiti relej koji će zaustaviti rad pumpe za vodu.

Potrebno je:

  •  Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing program
  • Razviti veb i mobilnu aplikaciju koja će omogućiti praćenje procesa zalivanja.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.
  1. Projektovanje i implementacija

Na slici 1 prikazan je pametan sistem rasvete u pametnoj kući.

1

Slika 1 Pametna bašta

Da bi skripte radile, neophodno je pre pokretanja programa napraviti bazu podataka i povezati program sa bazom. Za realizaciju se koristi MySQL baza na studentskom Elab hostingu (slika 2). Baza podataka sadrži tabelu pod nazivom rpi sa 6 kolona: rpiid, rpivlaznost, rpivremesenzor, rpivremesms, rpismsodgovor i rpivoda.

2
Slika 2 Kreiranje baze podataka

 

Za realizaciju rešenja koristiti:

kao i RNR skripte: