Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 8. UPRAVLjANjE STREAMING-OM U PAMETNOJ KUĆI

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati upravljanje streaming-om u pametnoj kući korišćenjem aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara.
Raspberry Pi mikroračunar treba da bude povezan na kućnu mrežu sa stereo zvučnicima (ili bilo kojim zvučnicima koji imaju 3.5mm izlaz). Nakon pripreme i instaliranja potrebnih programa na Raspberry Pi uređaju, svako od ukućana ko je povezan na lokalnu računarsku mrežu moći će preko svog pametnog telefona ili računara da bežično bira i pušta muziku. Raspberry Pi uređaj može da čita muziku lokalno sa pametnog telefona ili može da čita sa prethodno napravnjenog medija servera.
Potrebno je:

  • Projektovati pametni sistem rasvete i grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.
Slika 1 Upravljanje streaming-om u pametnoj kući
Slika 1 Upravljanje streaming-om u pametnoj kući

2. Projektovanje i implementacija
Na slici prikazana je pametna kuća sa pozicijama pametnih uređaja putem kojih se može upravljati streaming-om.
Fizičko povezivanje senzora i uređaja prikazano je na slici 2. Potrebno je da Raspberry Pi mikro- računar bude povezan sa zvučnicima, da ima kabl za napajanje i internet konekciju.

 Slika 2: Fizičko povezivanje senzora i uređaja

Slika 2: Fizičko povezivanje senzora i uređaja

Za realizaciju ovog primera nije potrebno praviti posebno program, već je potrebno instalirati određene biblioteke i plaginove na Raspberry Pi uređaju. Postupak je sledeći:
Za početak, potrebno je da se izabere primarni 3.5mm audio izlaz. Izbor se pravi tako što se u komandnoj liniji na Raspberry Pi uređaju kuca raspi-config

pi@raspberrypi~ $ raspi-config

Izabrati opciju Advanced Options -> Audio -> Force 3.5mm (’headphone’) jack kao na slici 3.

Slika 3: Odabir: Advanced Options -> Audio -> Force 3.5mm (’headphone’) jack
Slika 3: Odabir: Advanced Options -> Audio -> Force 3.5mm (’headphone’) jack

Sledeće komande treba da izvrše ažuriranje softvera na Raspberry Pi uređaju:

pi@raspberrypi~ $ sudo apt-get install rpi-updatepi@raspberrypi~ $ sudo rpi-update

Kada se ova dva koraka završe potrebno je restartovati Raspberry Pi komandom shudtdown –r now:

pi@raspberrypi~ $ sudo shudtdown –r now

Sledeće komande treba da izvrše ažuriranje softvera na Raspberry Pi uređaju:

pi@raspberrypi~ $ sudo apt-get updatepi@raspberrypi~ $ sudo apt-get upgrade

Instalirati potrebne plaginove sledećom komandom:

pi@raspberrypi~ $ git clone https://github.com/gmrender-resurrect.giТ

Kada se kloniranje završi potrebno je ući u folder gmrender-resurrect komandom i potrebno je insta- lirati sledeća tri paketa: autoconf, automake i libtool, što je prikazano u sledećoj komandi:

pi@raspberrypi~/gmrender-resurrect $ sudo apt-get install autoconf automake libtool

Instalirati potrebne plaginove sledećom komandom:

pi@raspberrypi~/gmrender-resurrect $ sudo apt-get install libupn-dev libgstreamer0.10-dev gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-bad gstream­er0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-pulseaudio gstreamer0.10-alsa

Sledeći korak je priprema za kompajliranje i konfigurisanje koja se izvršava sledećim komandama:

pi@raspberrypi~/gmrender-resurrect $ ./autogen.shpi@raspberrypi~/gmrender-resurrect $ ./configure

pi@raspberrypi~/gmrender-resurrect $ ./make

Nakon toga je potrebno izvršiti instalaciju komandom:

pi@raspberrypi~/gmrender-resurrect $ sudo make install

Kopirati start-up skripte na potrebnu lokaciju sledećim komandama:

pi@raspberrypi~/gmrender-resurrect $ sudo cp scripts/init.d/gmediarenderer /etc/init.dpi@raspberrypi~/gmrender-resurrect $ sudo update-rc.d gmediarenderer defaults

Restartovati Raspberry Pi sledećom komandom:

pi@raspberrypi~ $ sudo shutdown –r now

Kada se Raspberry Pi uređaj uključi može se videti da je Gmediarenderer program automatski pokrenut i osluškuje.
Sada je potreno instalirati aplikaciju sa Google prodavnice na telefonu sa Android operativnim sistemom. Aplikacija se zove BubbleUPNP (slika 4).

Slika 4: Android aplikacija BubbleUPNP
Slika 4: Android aplikacija BubbleUPNP

Nakon startovanja aplikacije potrebno je izabrati Raspberry iz kartice Renderer, i izabrati biblioteku iz koje će se puštati muzika. Ako je u pitanju muzika koja se nalazi na mobilnom telefonu izabrati Local Media Server (slika 5).

 Slika 5: Odabir opcije Local Media Server

Slika 5: Odabir opcije Local Media Server

 

Slika 3.37: Testiranje muzičkog plejera
Slika 3.37: Testiranje muzičkog plejera