Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 23. PRIMENA WEARABLE UREĐAJA U SPORTU

  1. Projektni zadatak

Potrebno je prikazati primer korišćenja wearable uređaja u sportu. Prikazati kako se wearable uređaji pri korišćenju pozicioniraju na telu sportiste.

Potrebno je:

■ Izabrati modele wearable uređaja i opisati scenario rada u aplikacijama za pametni telefon.

■ Nacrtati sliku sportiste i označiti pozicije gde se wearable uređaji postavljaju.

■ Navesti wearable uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.

■ Prikazati i objasniti korišćenje aplikacija za rad sa wearable uređajima.

  1. Projektovanje

Na slici 1 prikazane su pozicije na koje se postavljaju wearable uređaji na telo korisnika. Wearable uređaji korišćeni u ovom primeru su Polar H7 heart rate Bluetooth monitor i Fitbit narukvica.

Polar H7 heart rate monitor treba postaviti kao na slici. Elastična traka treba da bude postavljena tako da ne steže korisnika dok senzor treba da bude par centimetara ispod nivoa grudi na sredini grudnog koša. Nakon toga, potrebno je na pametnom uređaju pokrenuti povezivanje preko Bluetooth veze. Nakon uspešnog povezivanja, pokreće se izabrana aplikacija za praćenje sportske aktivnosti koja u realnom vremenu prima signal sa senzora i prati broj otkucaja srca korisnika. Nakon završene aktivnosti, dobijene vrednosti će biti sačuvane i iskorišćene za kasniju analizu.

1
Slika: Pozicije postavljanja wearable uređaja

Fitbit narukvica se postavlja na zglob šake i povezuje sa pametnim uređajem preko Bluetooth veze radi inicijalnih podešavanja. Nakon toga, Fitbit narukvica prati aktivnosti korisnika a prikupljeni podaci se sinhronizuju sa mobilnom aplikacijom. Realizacija zadatka izvršava se u Windows Phone okruženju a povezivanje je moguće uraditi i u Android i iOS okruženju. Prikaz postavljene Fitbit narukvice dat je na sledećoj slici. Fitbit narukvica se može postaviti na bilo koju ruku.

2
Slika: Prikaz Fitbit narukvice postavljene na zglob šake

Povezivanje wearable uređaja sa mobilnim telefonom prikazano je na slici ispod. Povezivanje se vrši preko Bluetooth tehnologije. Potrebno je da pametni uređaj podržava Bluetooth Smart tehnologiju.

3
Slika: Povezivanje wearable uređaja sa pametnim telefonom

Pametni uređaji potrebni za realizaciju primera dati su u tabeli 1.

4

Wearable uređaje potrebno je postaviti kao na sledećoj slici.

5
Slika: Uređaji postavljeni u realnoj situaciji

Fitbit narukvica

Fitbit narukvica funkcioniše samostalno, bez povezivanja sa drugim uređajima. Sinhronizacija podataka moguća je preko Bluetooth Smart konekcije u programu za pametni uređaj (mobilni telefon, tablet) ili preko USB konekcije sa računarom na veb aplikaciju. Povezivanje narukvice preko Bluetooth Smart veze ostvaruje se tako što se u opcijama pametnog uređaja omogući Bluetooth konekcija, nakon čega se povezivanje sa narukvicom vrši automatski. Kada je povezivanje izvršeno u sistemu, ulaskom u Fitbit aplikaciju program prepoznaje narukvicu i vrši automatsku sinhronizaciju podataka.

6
Slika: Povezivanje preko Bluetooth-a
7
Slika: Glavni ekran Fitbit aplikacije

Fitbit narukvica prati broj pređenih koraka, pređenu kilometražu, broj potrošenih kalorija, kvalitet sna kao i broj aktivnih minuta u toku dana. Aktivni minuti predstavljaju onu aktivnost koja je intenzivnija od običnog hoda. Kako na ovoj narukvici ne postoji senzor otkucaja srca, aktivni minuti predstavljaju one aktivnosti kod kojih je intenzitet hoda veći nego uobičajeno (prelazak veće distance u jedinici vremena). Osim praćenja ovih parametara, narukvicu je moguće „naviti“ u određeno vreme da na taj način vrši funkciju budilnika laganom vibracijom. Ova funkcija se realizuje preko mobilne aplikacije u opciji „Set alarm“, nakon čega se vrši automatska sinhronizacija sa narukvicom.

8
Slika: Podešavanja alarma

Veb aplikacija kojoj se može pristupiti preko zvaničnog sajta http://www.fitbit.com pruža slične podatke kao i aplikacija za pametne uređaje, s tim što je vizuelno preglednija sa dodatnim mogućnostima u vidu reorganizacije prikaza prevlačenjem pločica na stranici u formu koja korisniku najviše odgovara.

9
Slika: Veb aplikacija za prikaz podataka sa Fitbit narukvice

Polar H7 heart rate  senzor

Nakon postavljanja Polar H7 uređaja, potrebno je izvršiti povezivanje sa pametnim telefonom preko koga će se pratiti aktivnost. Potrebno je kroz podešavanja pametnog telefona uključiti Bluetooth konekciju koja će pronaći wearable uređaje i prikazati ih na listi. Klikom na željeni uređaj izvršiće se povezivanje wearable uređaja i pametnog telefona.

Nakon povezivanja wearable uređaja sa pametnim telefonom, pokreće se aplikacija za praćenje aktivnosti korisnika. U konkretnom slučaju, korišćene su sledeće aplikacije: Endomondo Sports Tracker i Runtastic Pro.

10
Slika: Prikaz liste uređaja i povezanog uređaja

Endomondo Sports Tracker

Endomondo je program za praćenje fitnes aktivnosti korisnika koji osim mogućnosti praćenja pulsa omogućava i praćenje drugih parametara kao što su: brzina kretanja, pređena distanca, vreme, potrošnja kalorija itd. Program je besplatan i moguće ga je skinuti sa Windows Store, Android Play Store i iOS App Store. Nakon instalacije i pokretanja programa, povezivanje sa heart rate monitorom vrši se kroz opciju Settings u okviru koje se nalazi opcija „HR Belt“. Klikom na ovu opciju vrši se automatsko povezivanje sa wearable uređajem. Kada se na ekranu prikaže vrednost za „Current heart rate“, uređaj je uspešno povezan.

11
Slika: Odabir HR Belt opcije iz Endomondo menija

Nakon uspešnog povezivanja povratkom na glavni ekran bira se opcija „Heart rate“ koja omogućava pregled trenutne vrednosti pulsa na ekranu pametnog uređaja.

Ostali parametri, iako se ne vide na ekranu, prate se paralelno sa pulsom dok aktivnost traje. Nakon završetka izabrane aktivnosti oni se snimaju u bazu. Moguće je izvršiti pregled i analizu aktivnosti u mobilnoj i u veb aplikaciji. Da bi se vršila analiza, potrebno je da se korisnik prethodno registruje, a osnovne funkcije je moguće koristiti i bez prethodne registracije.

Na prvoj slici prikazan je meni u kome se bira prikaz parametara koji se ispisuju na ekranu u toku sportske aktivnosti.

Na drugoj slici prikazano je praćenje rezultata sportskih aktivnosti u veb aplikaciji koja se nalazi na adresi http://www.endomondo.com.

12
Slika: Odabir Heart rate opcije iz Endomondo menija i prikaz aktivnosti
13
Slika: Endomondo Sports Tracker veb aplikacija

Runtastic Pro

Runtastic aplikacija, kao i Endomondo, služi za praćenje sportskih aktivnosti korisnika. Postoje verzije za Windows Phone, Android i iOS operativne sisteme. Postoji besplatna i profesionalna verzija aplikacije. U ovom primeru dat je prikaz primene Runtastic Pro aplikacije zbog mogućnosti koje aplikacija pruža u smislu snimanja i obrade dobijenih podataka.

Nakon pokretanja programa, da bi se izvršilo povezivanje wearable uređaja sa programom, u okviru „Settings“ menija programa bira se opcija „Heart rate settings“, potom opcija „Bluetooth smart“. Kada se konekcija ostvari, prikazuje se broj otkucaja srca.

14
Slika: Odabir opcije Heart rate settings

Nakon povezivanja heart rate monitora sa aplikacijom, korisnik se vraća se na glavni ekran (14). U gornjem desnom uglu prikazuje se broj otkucaja srca u realnom vremenu. Pored ikonice za prikaz pulsa, nalazi se ikonica GPS koja zelenom bojom signalizira da je GPS signal u redu. Takođe, mogu se videti pločice za izbor tipa aktivnosti ili tipa vežbi. Izbor nekih od predloženih aktivnosti i vežbi ne utiču na rezultate, već samo služe kao podsetnik kojom se konkretno aktivnošću i vežbom korisnik bavio u određenom trenutku. Klikom na dugme „Start“ pokreće se željena aktivnost.

Nakon početka aktivnosti, na glavnom ekranu opcije „Duration“ i „Distance“ se ne mogu menjati. Prikaz ostalih parametara se može promeniti.

U toku trajanja aktivnosti moguće je na glavnom ekranu izabrati opciju „Photo“, koja se pokreće klikom na ikonicu foto aparata na dnu ekrana. Aktivnost se pauzira dok korisnik fotografiše, a fotografija se čuva u posebnom folderu mobilnog uređaja.

15
Slika: Prikaz glavnog ekrana, aktivnosti u toku i izbora parametara

Tokom trajanja aktivnosti može se videti mapa i pozicija korisnika u realnom vremenu. Prikaz mape može biti satelitski ili normalan, 2D ili 3D. Nakon završetka aktivnosti može se videti kako je izgledala ruta koju je korisnik prešao.

16
Slika: Satelitski i flat prikaz mape

Podaci koji su prikupljani tokom aktivnosti mogu se videti u okviru veb aplikacije na adresi http:// www.runtastic.com, iz koje se takođe mogu selektovati i analizati izmereni parametri.

17
Slika: Prikaz aktivnosti iz programa Runtastic Pro

Korisnik može i sam da doda aktivnost kroz meni „Add Workout“ , uz veliki broj parametara koji se mogu ubaciti.

Ulaskom u meni „Statistic“ korisnik može da vidi statistiku svojih aktivnosti birajući odgovarajuće stavke menija. Tako je moguće videti ukupnu statistiku ili podatke za određeni period, zatim statistiku prema aktivnosti, istoriju treninga, progres performansi, navike u treningu kao i lične rekorde.

18
Slika: Dodavanje aktivnosti kroz veb interfejs
19
Slika: Meni za praćenje statistike u okviru veb aplikacije