Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 11. PAMETNA RASKRSNICA

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati pametnu raskrsnicu korišćenjem senzora za detekciju pokreta i Raspberry Pi mikroračunara.
Pametna raskrsnica treba da sadrži senzore sa obe strane pešačkog prelaza. Senzor za detekciju pokreta treba da evidentira prisustvo pešaka pred pešačkim prelazom. Usled detektovanja pešaka na pešačkom prelazu, izvršiće se promena režima rada semafora na raskrsnici, tj. smanjiće se vreme čekanja pešaka na semaforu. LED diode povezane na proto ploču treba da vrše simulaciju promene svetla na semaforu i simulaciju trepćućeg zelenog svetla za automobile i za pešake.
Potrebno je:

  • Grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara
  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazana je pametna raskrsnica.

Slika 1 Prikaz pametne raskrsnice
Slika 1 Prikaz pametne raskrsnice

Za realizaciju rešenja koristiti semafor.pyskriptu i primer11.fzz.