Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 12. PAMETNO TAKSI VOZILO

Projektni zadatak
Potrebno je projektovati pametno taksi vozilo korišćenjem više senzora, aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara.
Pametno taksi vozilo treba da omogući snimanje podataka u realnom vremenu i slanje slika na svakih pet sekundi u dispečerski centar korišćenjem Raspberry Pi kamere. Kamera bi se nalazila na levoj strani vetrobranskog stakla. Senzor za detekciju dima treba da stoji u neposrednoj blizini retrovizora i da detektuje dim u vozilu. Senzor za detekciju prisustva alkohola kod vozača taksi vozila bi se nalazio u blizini volana. Senzori za detekciju dima i alkohola su povezani sa Raspberry Pi uređajem koji je povezan na internet putem Telenor mi-fi uređaja. Na ovaj način podaci sa senzora se automatski šalju dispečerskom centru. Panik taster dostupan vozaču omogućava slanje podataka dispečerskom centru, pri čemu može biti omogućena daljinska kontrola nad vozilom. Na ovaj način se može prekinuti dotok struje iz akumulatora ili oglasiti sirena.
Potrebno je:

  • Projektovati pametni sistem rasvete i grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

1. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazano je pametno taksi vozilo sa pozicijama pametnih uređaja

Slika 1  Fizičko povezivanje senzora i uređaja
Slika 1 Fizičko povezivanje senzora i uređaja

Za realizaciju ovog rešenja možete preuzezti sledeću skriptu co2_car.fzz.

Za upravljanje realizovanim rešenjem razvijeni su veb servis i veb aplikacija. Da bi skripte radile, neophodno je pre pravilnog funkcionisanja programa napraviti bazu podataka i izvršiti povezivanje programa sa bazom. Baza podataka treba da sadrži tabelu pod nazivom rpi koja ima dve kolone: rpiid i rpidim. Kolona rpiid kao i rpidim su tipa int. Potrebno je napraviti MySQL bazu na studnetskom Elab hostingu. Ime baze je rpi (slika 3.52).
Za realizaciju rešenja koristiti: