Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 5. PRIMENA SMS SERVISA U IZVEŠTAVANjU DETEKTOVANjA POŽARA U PAMETNOM VOZILU

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati sistem za detektovanje požara u pametnom vozilu korišćenjem senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
Potrebno je postaviti senzor za detekciju plamena u pametno vozilo. Najčešći uzroci pojave vatre na motornim vozilima su kvarovi na motoru. Stoga, senzor za detektovanje plamena treba postaviti u blizini motora. U slučaju da se vozilo zapalilo, korisniku će biti poslata SMS poruka sa upozorenjem.
Potrebno je:

  •  Projektovati sistem za detektovanje požara u pametnm vozilu i grafički prikazati pozicije postav- ljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  •  Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  •  Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  •  Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazano je pametno vozilo sa pozicijama postavljenih senzora i pametnih uređaja.

4
Slika 1 Prikaz pametnog vozila sa pozicijama postavljenih senzora i pametnih uređaja

Za realizaciju rešenja koristiti skripte: