Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 3. SISTEM ZA DETEKTOVANjE DIMA U PAMETNOJ KUĆI

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati sistem za detektovanje dima u pametnoj kući korišćenjem više senzora, aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara.
Senzor za detekciju dima potrebno je postaviti u kuhinji pametne kuće. Zvučnike treba postaviti na više mesta u kući kako bi zvuk upozorenja istovremeno dopirao do svih prostorija. Kablovi treba da budu razvedeni kroz zidove. U kuhinji je potrebno postaviti Raspberry Pi uređaj, koji bi pomoću UTP kabla bio povezan na internet. Ukoliko ne postoji spremna infrastruktura za ovaj način povezivanja, Raspberry Pi se može povezati na internet pomoću Wi-Fi modula. Ukoliko u kući dođe do detekcije dima, oglasiće se zvučni signal i istovremeno će vlasnik kuće dobiti obaveštenje o mogućem požaru u kući putem SMS-a.
Potrebno je:

  •  Projektovati sistem za detektovanje dima u pametnoj kući i grafički prikazati pozicije na kojima bi bili postavljeni senzor i Raspberry Pi mikroračunar.
  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  •  Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kodove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazana je kuhinja u pametnoj kući sa pozicijama postavljenih pametnih uređaja.

Slika 1 Prikaz kuhinje u pametnoj kući sa pozicijama postavljenih pametnih uređaja
Slika 1 Prikaz kuhinje u pametnoj kući sa pozicijama postavljenih pametnih uređaja

Za realizaciju rešenja koristiti skripte:

Za upravljanje realizovanim rešenjem razvijen je veb servis i veb aplikacija.
Da bi skripte radile, neophodno je napraviti bazu podataka i izvršiti povezivanje sa bazom. Kolona rpiid kao i rpidim su tipa int. Potrebno je napraviti MySQL bazu na studentskom Elab hostingu. Ime baze je rpi (slika 2).

Slika 2 Kreiranje baze podataka
Slika 2 Kreiranje baze podataka