Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 4. DETEKTOVANjE POKRETA U PAMETNOJ KUĆI

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati sistem za za detektovanje pokreta u pametnoj kući korišćenjem senzora za detektovanje pokreta, aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara. Cilj je obezbediti kuću od neovlašćenih upada.
Pametna kuća treba da obezbedi sigurnost od provale. Jedan sloj sigurnosti je detekcija prisustva. Kada korisnik napusti kuću senzor se aktivira i počinje snimanje. U odsustvu korisnika kada se detektuje pokret u kući Raspberry Pi kontaktira veb servis za slanje SMS poruka. U roku od nekoliko sekundi korisnik dobija obaveštenje o tome da se senzor aktivirao, odnosno da je neko u kući.
Potrebno je:

  • Grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  •  Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  •  Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  •  Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazano je povezivanje pametnih uređaja za detektovanje pokreta u pametnoj kući.

kucica
Slika 1 Povezivanje pametnih uređaja za detektovanje pokreta u pametnoj kući

Za projektovanje fizičkog povezivanja uređaja i senzora možete preuzezti sledeću skriptu motion.fzz.

Interakcija sa korisnikom se vrši preko SMS poruke. Ukoliko dođe do detekcije neovlašćenog prisustva u pametnoj kući, korisnik dobija SMS upozorenje (slika 2 ).

Slika 2 SMS obaveštenje
Slika 2 SMS obaveštenje

Za realizaciju rešenja koristiti: