Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Primer 2. NADGLEDANJE INDUSTRIJSKIH MAŠINA U PAMETNOJ INDUSTRIJI

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati sistem za nadgledanje rada industrijske peći u pametnoj industriji korišćenjem senzora za plamen, LED dioda i Raspberry Pi mikroračunara.
Senzor za detekciju plamena je potrebno postaviti na unutrašnjem zidu industrijske peći. Na prednjoj strani peći, u neposrednoj blizini vrata, treba postaviti LED diode koje bi svetlosnim signalom obaveštavale radnike da li je peć trenutno u upotrebi (sija crvena LED dioda) ili se peć trenutno ne koristi (sija zelena LED dioda). Raspberry Pi mikroračunar je potrebno postaviti na spoljnjem zidu peći gde temperatura ne može ugroziti njegov rad. Svrha ovakvog načina upozorenja je da zaposleni ne otvaraju peć ukoliko je aktivna.
Potrebno je:

  •  Projektovati sistem za nadgledanje rada industrijske peći i grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  •  Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazano je povezivanje pametnih uređaja za nadgledanje industrijske peći.

Slika 1 - povezivanje pametnih uređaja za nadgledanje industrijske peći
Slika 1 – povezivanje pametnih uređaja za nadgledanje industrijske peći

Zaprojektovanje fizičkog povezivanja senzora i uređaja možete preuzezti sledeću skriptu pec.fzz.

Za realizaciju rešenja koristiti: