Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 14. MERENjE INTEZITETA SAOBRAĆAJA

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati pametni sistem merenja intenziteta saobraćaja na određenoj deonici korišćenjem više senzora, aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara. Ispitati mogućnosti merenja broja automobila na određenoj deonici korišćenjem ultrazvučnog senzora i omogućiti ispis na LCD ekranu.
Osnovna komponenta za testiranje sistema je senzor za detekciju zvuka LM393 koji meri jačinu zvuka i na osnovu toga može prepoznati koliko automobila je prošlo u neposrednoj blizini. Ostale komponente sistema su Raspberry Pi mikroračunar i LCD ekran na kome se ispisuje broj vozila koji je prošao deonicom. Sistem omogućava praćenje broja automobila koji u određenom intervalu prođu jednom trakom ulice. Osetljivost zvučnog senzora je postavljena na minimalnu, kako bi se izbeglo registrovanje ostalih zvukova koji ne dolaze od automobila. Uređaj prati zvuk i prikazuje na displeju broj vozila koje je do tada registrovao da su prošla. Udaljeno praćenje stanja brojača moguće je preko veb aplikacije.
Potrebno je:

  • Grafički prikazati deonicu puta na kojoj će se pratiti intenzitet saobraćaja i prikazati pozicije na kojima bi bili postavljeni senzori, aktuatori i Raspberry Pi mikroračunar.
  •  Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  •  Razviti veb aplikaciju koja omogućava praćenje broja vozila u realnom vremenom koja su prošla deonicom
  •  Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1. prikazan je pametni sistem merenja intenziteta saobraćaja na određenoj deonici sa pozicijama pametnih uređaja.

Slika 1  Upravljanje streaming-om u pametnoj kući
Slika 1 Upravljanje streaming-om u pametnoj kući

Za praćenje stanja brojača aplikacije sa udaljene lokacije razvijeni su veb servis i veb aplikacija.
Da bi skripte radile, neophodno je pre pravilnog funkcionisanja programa napraviti bazu podataka i izvršiti povezivanje sa bazom. Kada je baza napravljena potrebno je napraviti php fajl koji omogućava povezivanje sa bazom (konekcija.php). Kreirane php skripte (db.sql, citanje.php,prikaz.php, index.php) su postavljene na Elab hosting (slika 2).

Fizičko povezivanje senzora i uređaja prikazan je u Fritzing programu: primer14.fzz

Slika 2: Struktura fajlova na Elab hostingu
Slika 2: Struktura fajlova na Elab hostingu

Veb aplikacija merenja intenziteta saobraćaja na određenoj deonici se sastoji iz dva polja. U prvom polju je prikazano vreme prolaska poslednjeg automobila kog je senzor za zvuk očitao. Drugo polje sadrži informacije o ukupnom broju automobila koji su prošli nakon što je uređaj aktiviran. Na slici 3. prikazano je početno stanje, a na slici 4 stanje nakon prolaska i detektovanja 126 automobila.

Napomena: Na prvoj slici datum 1.1.1970. godine je uređaj postavio kao vreme prolaska poslednjeg automobila, odnosno kao početnu vrednost tog parametra zato što se vreme u Unix operativnom sistemu računa od tog datuma.

 

Slika 3: Početni prikaz aplikacije
Slika 3: Početni prikaz aplikacije
31
Slika 4: Prikaz brojača nakon prolaska određenog broja automobila