Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 6. RAZVOJ SERVISA PAMETNOG GRADA ZA IZVEŠTAVANjE O VREMENSKIM PRILIKAMA

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati sistem za izveštavanja o vremenskim prilikama u pametnom gradu korišćenjem DHT11 senzora za merenje temperature i vlažnosti vazduha i Raspberry Pi mikroračunara.
DHT11 senzor je potrebno postaviti na stubove ulične rasvete u parku odakle će vršiti očitavanja vlažnosti vazduha. Ukoliko senzor očita količinu koja nije pogodna za meteoropate i osobe koje imaju problema sa vlažnošću vazduha, sve osobe koje su prijavljene na servis će dobiti SMS poruku sa obaveštenjem da je vlažnost vazduha povišena i da bi trebalo da ostanu u kući radi sopstvene bezbednosti. Omogućiti prikupljanje i slanje podataka sa senzora u realnom vremenu.
Senzor DHT11 za merenje temperature i vlažnosti vazduha bi se nalazio integrisan u svetiljkama ulične rasvete u parku. U neposrednoj blizini senzora bi se nalazio Wi-Fi modul kao i Raspberry Pi mikroračunar. Unutar ulične rasvete bi se već nalazili kablovi za napajanje pametnih uređaja. Senzor bi vršio očitavanja temperature i vlažnosti vazduha, i očitane podatke bi upisivao u bazu podataka. Korisnik bi u svakom trenutku imao pristup veb aplikaciji gde bi mogao da vidi trenutnu temperaturu napolju, vlažnost vazduha i dobio savet kako da se obuče u skladu sa trenutnim vremenskim uslovima. Korisnici registrovani na ovaj servis dobijaju imejl poruku o svim izmerenim vrednostima temperature i vlažnosti vazduha.
Potrebno je:

  • Projektovati pametni sistem rasvete i grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazan je pametan sistem rasvete u pametnom gradu. Način komuniciranja senzora sa korisnicima prikazan je na slici 2.

2
Slika 1 Pametan sistem rasvete u pametnom gradu

Za projektovanje fizičkog povezivanja uređaja i senzora možete preuzeti sledeću skriptu eHealth.fzz.

Importovanje Adafruit-DHT biblioteke opisano je na linku:
https://learn.adafruit.com/dht-humidity-sensing-on-raspberry-pi-with-gdocs-logging/software-install-updated

Za realizaciju rešenja koristiti: