Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 28 PROJEKTOVANjE PAMETNOG ŠOPING MOLA

Projektni zadatak
Potrebno je projektovati pametni šoping mol korišćenjem više senzora, aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara.
Pametni šoping mol treba da omogući prikupljanje podataka o tome, koliko se potencijalni kupac zadržao ispred izloga i sačuva te podatke u bazi podataka. Nakon toga ti podaci se obrađuju i prikazuju u veb aplikaciji sa QR kôdovima. Za realizaciju ovog projekta potrebni su ultrazvučni senzor za merenje rastojanja, dioda i veb aplikacija. Ultrazvučni senzor treba da bude postavljen u izlogu na visini od 1,5 metara, koji će sve vreme pratiti prisutnost ljudi koji se nalaze na razdaljini manjoj od 0,4 metara ispred izloga. Ljudi će prolaziti pored izloga, zaustavljati se da pogledaju cenu, dok će ultrazvučni senzor registrovati prisustvo svakog od njih. Onog trenutka kada se osoba zadržala ispred izloga duže od 5 sekundi, upaliće se LED dioda i otpočinje odbrojavanje vremena koliko dugo se osoba zadržala ispred izloga. Po odlasku, ultrazvučni senzor će detektovati da se osoba udaljila od izloga, zatim će ugasiti LED diodu i zaustaviti merenje. Ove informacije šalju se serveru na dalju obradu. Server prima vreme i čuva ga u bazi. Administrator može u svakom trenutku preko veb sajta da pristupi informacijama o broju potencijalnih kupaca i njihovom zadržavanju ispred izloga
Potrebno je:

  • Grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  •  Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima

Za realizaciju ovog rešenja možete koristiti izlog.fzz .

Projektovanje i implementacija

Slika 1  Arhitektura sistema
Slika 1 Arhitektura sistema

Prikaz veb aplikacije za upravljanje pametnim šoping molom prikazan je na slici 2. Grafikon za prikazivanje broja zadržavanja ispred izloga prikazan je na slici 3.

Slika 2: Prikaz početne stranice veb aplikacije sa brojem poseta
Slika 2: Prikaz početne stranice veb aplikacije sa brojem poseta

Slika 3: Grafikon za prikazivanje broja zadržavanja ispred izloga
Slika 3: Grafikon za prikazivanje broja zadržavanja ispred izloga

Prikaz proizvoda putem veb aplikacije dat je na slici 4.

Slika 4: Prikaz proizvoda veb aplikacije
Slika 4: Prikaz proizvoda veb aplikacije

Proces generisanja QR kôdova prikazan je na slici 5.

Slika 5: Prikaz generisanja QR kôdova
Slika 5: Prikaz generisanja QR kôdova

Da bi skripte radile, neophodno je pre pravilnog funkcionisanja programa napraviti bazu podataka i izvršiti povezivanje sa istom. Baza podataka treba da sadrži tabelu pod nazivom vremena i da ima kolone: id, time (vreme zadržavanja osobe ispred izloga) i vreme (datum i vreme). Kolone id i time su tipa int, dok je kolona vreme tipa timestamp. Potrebno je napraviti MySQL bazu na studentskom elab hostingu. Ime baze je vremena (Slika 6).

44