Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 21. PRIMENA INTERNETA INTELIGENTNIH UREĐAJA U PRAĆENjU NIVOA STRESA I FIZIČKIH AKTIVNOSTI

  1. Projektni zadatak

Zadatak se sastoji iz tri dela:

  1. Ispitivanje nivoa stresa kod studenata u toku polaganja ispita. Potrebno je razviti sistem koji omogućava merenje parametara stresa (pulsa) pre stresne situacije, kao što je polaganje ispita, i po- staviti ih kao granične. Nakon izloženosti stresu (polaganja ispita, rešavanje testa i sl.), potrebno je ponovo izmeriti vrednost pulsa. Na osnovu razlike u izmerenim vrednostima vrši se procena nivoa stresa. Potrebno je obrazložiti model za akviziciju podataka u okviru realizovanog uređaja za merenje nivoa stresa.
  2. Monitoring vrednosti pulsa pri treningu. Izmeriti i postaviti početne vrednosti pulsa pre sportskih aktivnosti. Ukoliko se tokom treninga pređe granična vrednost opterećenja, potrebno je da se automatski aktivira alarm (zvučni signal i SMS poruka na zadati broj). Potrebno je obrazložiti model za akviziciju podataka u okviru realizovanog uređaja za merenje nivoa stresa.
  3. Izračunavanje energetske potrošnje (u kalorijama). Izračunati energetsku potrošnju kalorija pri različitim fizičkim aktivnostima i uporediti je sa ciljanim utroškom.

Za realizaciju sistema koristi se HeartBeat senzor koji meri otkucaje srca u realnom vremenu. Izme- rene vrednosti preko Arduina treba poslati do Raspberry Pi mikroračunara. Raspberry Pi, kada primi podatke od Arduina, upisuje ih u bazu. Izmereni nivo stresa u toku polaganja ispita treba da se prati preko veb aplikacije. Takođe, kroz istu veb aplikaciju treba pratiti i broj utrošenih kalorija tokom aktivnosti. Ova vrednost se računa na osnovu podataka o korisniku i treningu (pol, težina, godine, vreme treninga). Na mobilnoj Android aplikaciji treba prikazati nivo stresa i potrošnju kalorija.

Potrebno je:

  •  Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa
  • Razviti veb i mobilnu aplikaciju koja će omogućiti praćenje zdravstvenog stanja pacijenata
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.
  1. Projektovanje i implementacija

Na slici 1 prikazana je arhitektura rešenja.

Untitled1
Slika: Arhitektura rešenja

Za realizaciju rešenja koristiti Arduino skripte:

kao i fritzing šema: primer21.fzz