Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 1. PAMETNI SISTEM RASVETE

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati pametni sistem rasvete za pametnu kuću. Za realizaciju rešenja koristi CDS senzor fotoćelije i Raspberry Pi mikroračunar.
Potrebno je CDS senzor fotoćelije implementirati u okviru pametne kuće. Senzor treba da se nalazi van kuće sa otvorenim pogledom prema nebu kako bi u svakom trenutku mogao da očitava vrednosti svetlosnih jedinica. Fotoćelija treba da bude zakačena na zid kuće u blizini kućnog broja koji će biti osvetljen LED svetlom. Fotoćelija treba da se nalazi u plastičnoj zaštitnoj kutiji kako bi bila bezbedna od spoljašnjih uticaja, a da može neometano da vrši potrebna merenja. Raspberry Pi mikrokontroler treba postaviti unutar kuće, kako ne bi bio izložen uticajima iz spoljašnje sredine i kako bi se jednostavnije obezbedilo napajanje uređaja.
Pametni uređaj treba da radi na sledeći način: kada fotoćelija detektuje nivo svetlosti manji od dozvoljenog, automatski se upali rasveta kućnog broja.
Potrebno je:

  • Projektovati pametni sistem rasvete i grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

Za projektovanje fizičkog povezivanja senzora i uređaja možete preuzeti sledeću skriptu primer1.fzz.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazan je pametan sistem rasvete u pametnoj kući.

3
Slika 1 Pametan sistem rasvete u pametnoj kući

Za realizaciju rešenja koristiti photocell.py skriptu.