Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 10. PAMETAN SISTEM PARKIRANjA PRIMENOM NFC TAGOVA

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati pametan sistem parkiranja primenom NFC tagova. Pametan sistem parkiranja realizovati korišćenjem senzora, NFC tagova i Raspberry Pi mikroračunara. Pretpostavlja se da je kapacitet parkinga 100 parking mesta. Parking ima odvojen ulaz i izlaz. Po- trebno je kreirati takvo pametno okruženje da korisnik telefonom može da proveri da li postoji slobodno parking mesto. Provera se vrši primenom NFC taga.
Korišćenjem dva senzora za detekciju pritiska vrši se beleženje broja automobila koji su ušli ili izašli sa parkinga. Senzor1 je postavljen na ulazu u garažu, dok je Senzor2 postavljen na izlasku iz garaže. Kada korisnik prisloni mobilni uređaj na NFC tag, otvara se veb stranica koja ispisuje trenutni slobodni broj parking mesta.
Potrebno je:

  •  Projektovati pametni sistem rasvete i grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  •  Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  •  Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  • Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

Za realizaciju ovog rešenja možete preuzeti sledeću skriptu parking.fzz.

2.Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazan je pametan sistem parkiranja primenom NFC tagova.

1
Slika 1 Fizičko povezivanje senzora i uređaja

Za dizajn veb aplikacije korišćen je CSS frejmvork Bootstrap. Aplikacija korisniku omogućava prikaz trenutnog stanja slobodnih mesta na parkingu.

Za realizaciju rešenja koristiti: